Per Lindblad, vd Landshypotek Bank

Vd har ordet: Starkt resultat – men ödmjuka inför fortsatt osäker tid

Vi lever i en geopolitisk orolig tid med flera oroshärdar runt om i världen. Det berör världens alla marknader och skapar volatiliteter. Effekten av inflation och räntehöjningar slår nu igenom på allvar och påverkar såväl konsumenter som företag. Tillväxten är nära noll.

Så inleder Landshypotek Banks vd, Per Lindblad, sin krönika som presenteras i samband med delårsrapporten. 

Landshypotek har tillsammans med kunderna hittills klarat påfrestningarna bra, men resten av 2023 och det första halvåret 2024 kommer att bli utmanande. Marknaden prisar in räntesänkningar andra halvåret 2024, men sänkningar kommer sannolikt inte bli stora då inflationen inte bara ska ner till 2 procent, utan även stanna där.

Landshypotek har under flera år strategiskt arbetat för tillväxt och kraftigt ökat såväl utlåningsvolymer som
antal kunder fram till 2023. Tillväxten har skapat förutsättningar för en egen rådighet och vi kan nu fokusera
på våra kunder och att aktivt arbeta med aktiviteter som bygger för framtiden.

Initiativen för att ytterligare stärka vår inlåning har gett resultat. På ett drygt år har vi närmast fördubblat vår inlåningsvolym till att idag överstiga 29 miljarder kronor. Vår kundstock, utlåningstillväxten från de senaste åren och årets inlåningstillväxt, bygger ett starkt resultat. Vårt räntenetto är med 928 miljoner kronor efter tre kvartal (765 mnkr) historiskt starkt, våra kostnader på 425 miljoner kronor (397 mnkr) hålls väl inom det som vi planerat och kreditförlusterna är begränsade. Rörelseresultatet för de första tre kvartalen landar på 510 miljoner kronor (405 mnkr).

Det är en utmanande tid, men det goda resultatet ger oss trygghet att klara fortsatta utmaningar och ha möjlighet att göra de investeringar som krävs för att bli en ännu bättre bank.

Samtidigt är vi medvetna om att 2023 är ett exceptionellt år. Vi är ödmjuka för att marknaden är i obalans och det gynnar särskilt banker med inlåning. Marginalen mellan upplåningskostnader på marknaden och utlåningen är egentligen ytterst pressad, men inlåningen stärker upp det samlade resultatet. Vi har jämfört med en del andra banker en begränsad, men växande, inlåning och har även konsekvent gått i bräschen för räntehöjningar för våra sparkunder det senaste året.

Vi är också ödmjuka inför att även 2024 kommer att präglas av ekonomisk osäkerhet, avvaktande marknader och tuffa ekonomiska tider för våra kunder.

Årets växtodlingssäsong har varit utmanande med inledande torka och därefter massiva regnmängder. Det är stora variationer över landet men även inom regioner. Volym och kvalitet har påverkats negativt, vilket drabbar
kundernas lönsamhet. Biologisk produktion lever med väderrisker och det är bra när 2023 ska summeras att 2022 gav goda skördar och priser. Osäkerheten som finns med volatila och höga priser kombinerat med nytt
ränteläge gör det svårt att investera i jordbruk vilket naturligtvis påverkar investeringstakten. Det är en tilltagande utmaning för näringen som i grunden behöver förstärkta investeringar och lönsamhet.

Inom skogsnäringen har det generellt sett varit ett bra år med bra priser och granbarkborrens framfart blev lägre än tidigare år.

Det är en utmanande tid, men det goda resultatet ger oss trygghet att klara fortsatta utmaningar och ha möjlighet att göra de investeringar som krävs för att bli en ännu bättre bank.

I dessa tider behövs Landshypotek, med långsiktighet, en medveten fokusering på de gröna näringarna och som är nära sina kunder och ägare.

Per Lindblad
Vd Landshypotek Bank

Vd har ordet är ett utdrag från Landshypotek Banks delårsrapport för tredje kvartalet 2023 (pdf)