Hand håller i nyskördad lök

Föreningens årsredovisning beskriver ett aktivt ägarskap av den bank generationer byggt upp

Landshypotek Ekonomisk Förening, som äger Landshypotek Bank och företräder de närmare 34 000 jord- och skogsbrukande och gårdsboende medlemmarna, publicerar idag sin årsredovisning. Genom att driva de så viktiga ägar- och kapitalfrågorna säkerställs att Landshypotek förvaltas väl och utvecklas för att fortsätta att vara en trygg och stabil bank och partner för lång tid framöver.

Att äga Landshypotek Bank och utveckla medlemsrelationen är det centrala uppdraget för föreningens verksamhet. Genom den cirkulära affärsmodellen går överskottet tillbaka till medlemmarna och därmed till utvecklingen av det svenska jord- och skogsbruket och levande landsbygder.

  –  Det känns tryggt att Landshypotek i denna oroliga tid har visat sig stå mycket stabilt och ägarengagemanget är fortsatt starkt, säger föreningens ordförande Per-Olof Hilmér.

Utifrån 2023 års mycket goda resultat har bankstyrelsen lämnat det högsta koncernbidraget hittills till den ekonomiska föreningen och föreningsstyrelsen har föreslagit en utdelning på 244 miljoner kronor under våren. Det motsvarar 12 procent på medlemsinsatsen. Beslutet tas på föreningsstämman 7 maj.

Hur stor del av utdelningen varje medlem får ta del av beror på storleken på det egna insatskapitalet.  

  – Medlemmarnas tro på Landshypotek, och en fortsatt långsiktigt bra utveckling, visas av det stora intresset för att öka den egna ekonomiska insatsen i den ekonomiska föreningen. Trots en utmanande tid har 87 miljoner kronor i nytt insatskapital tillförts kärnprimärkapitalet under 2023. De sammanlagda medlemsinsatserna har därmed passerat två miljarder kronor.

Ägardirektivet under förnyelse

Utöver att följa kapitalförsörjningen till banken och insatsutvecklingen, samt föra en dialog om årets utdelning, har arbetet med att dra upp riktlinjerna för ett förnyat ägardirektiv varit prioriterat i föreningsstyrelsen.

  – I ägardirektivet tydliggörs hur vi i föreningen vill att banken ska utvecklas de närmaste fem, sex åren. Det arbetet kommer fortsatt att vara en röd tråd och prioriteras i föreningsstyrelsen och de regionala föreningsstyrelserna under 2024, säger Per-Olof Hilmér, som förutom ordförandeskapet också leder kapital- och ägarutskottet.

De årliga regionmötena är också en betydande del i föreningsdemokratin och ett viktigt tillfälle för att både följa vad som är aktuellt i Landshypotek, utvecklingen framåt och nätverka. Föreningen kunde återigen bjuda in medlemmarna till fysiska träffar i de elva regionerna. Att sex nya ledamöter och två nya regionordföranden, som vill engagera sig som förtroendevalda, då valdes in visar också på det stora intresset för Landshypotek.

Värderingar av lantbruksfastigheter för bankens räkning är en annan stor del av föreningens arbete, vilket hålls ihop av värderingskommittén. Här har takten gått ned lite grann utifrån den rådande konjunkturen. Samtidigt har värderingarna blivit mer komplexa i och med att många lantbruksföretagare diversifierar sina produktioner. Även inom energiområdet, som omfattar allt från solceller till biogasanläggningar, händer det mycket. Föreningens utsedda värderare måste därför ständigt förkovra sig och certifieringar har förnyats.

I medlemskommittén jobbar det kontinuerligt med att lyfta medlemsangelägna frågor. Många aspekter tillförs här utifrån de förtroendevaldas olika bakgrund, roller och geografiska område. Medarbetare i banken och förtroendevalda i föreningen arbetar också allt tätare tillsammans för ett ännu bättre Landshypotek för nuvarande och nya medlemmar. Genom samordning i ambassadörskommittén och gemensam planering med de regionala styrelserna och bankens lokala kontor medverkar de förtroendevalda regelbundet på kundevenemang, mässor och branschträffar. Föreningen står också bakom egna initiativ och aktiviteter som bidrar till bilden av vilka Landshypotek är och står för. Bland annat har Årets landsbygdsföretagare utsetts i flera regioner.

Föreningen har också satsat på att utöka kommunikationen med de lokala valberedningarna under 2023 där särskilda utbildningsdagar arrangerats.

Här kan du ta del av Landshypotek Ekonomisk Förenings Årsredovisning 2023 (pdf) i sin helhet 

Om Landshypotek Ekonomisk Förening

Landshypotek Ekonomisk Förening har närmare 34 000 medlemmar som har bottenlån till jord och skog och gårdsboende i Landshypotek Bank och tillsammans äger banken. Föreningen främsta uppgift är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och gör det framför allt genom att äga Landshypotek Bank.

Den ekonomiska föreningen har sin bakgrund i hypoteksföreningarna som bildades i Skåne redan 1836 och sedan växte fram runt om i landet för att säkra kreditgivningen till det växande jord- och skogsbruket. Dess ursprungliga idé har överlevt toppar och dalar i ekonomin och näringarna i snart 200 år, men ständigt varit en central del av lantbrukets utveckling.

Den regionala indelningen, som föreningen fortfarande använder sig av, grundar sig i stort på den som 1800-talets fristående hypoteksföreningar etablerade. Dagens Landshypotek Ekonomisk Förening bildades 1995 då hypoteksföreningarna gick samman. För den operativa verksamheten bildades ett aktiebolag, Landshypotek AB. Det var en innovation i svensk finanshistoria och möjliggjordes genom en förändring av lagstiftningen där kooperativ verksamhet nu kunde bedrivas i helägda dotterbolag. Landshypotek AB blev 2013 Landshypotek Bank AB. Föreningen blev därmed ägare av en bank. Bärande i verksamheten är att överskottet går tillbaka till medlemmarna i Landshypotek Ekonomisk Förening och därmed till utvecklingen av det svenska jord- och skogsbruket och levande landsbygder.