Vy över åkrar i Östergötland

Landshypotek i nytt samarbete för branschgemensam hållbarhetsrapportering

Landshypotek går nu in i en branschgemensam satsning för att vidareutveckla verktyg för hållbarhetsdata. Med nästa steg i Agrosfär ska kommande krav på hållbarhetsrapportering mötas. Dessutom ges möjlighet att skapa affärsmodeller som värderar och kompenserar lantbrukare för de mervärden som skapas på gårdsnivå.

Bra data på effekterna av olika hållbarhetsaspekter är en förutsättning för att kunna jobba systematiskt med hållbarhet. Målet med verktyget Agrosfär är att det ska hjälpa både Landshypotek och bankens kunder med hållbarhetsarbetet – dels som ett hjälpmedel för att underlätta hur man möter det växande rapporteringskravet som kommer inte minst från EU, dels för att göra det lättare för lantbrukarna själva att få kunskap om vad de gör bra idag och vad de kan utveckla framåt.

Landshypotek går nu in som samarbetspartner för att tillsammans med flera aktörer i lantbruks- och livsmedelssektorn vara med och vidareutveckla ett beräkningsverktyg för hållbarhetsdata. Projektet är inriktat på att vidareutveckla verktyget Agrosfär, som i ett första steg endast sett till klimatnyttan, till att inkludera bredare spann av hållbarhetseffekter inom lantbruket.

– Med det här verktyget blir det enklare att möta de ökade kraven på hållbarhetsrapportering och på sikt förhoppningsvis också att ta fram affärsmodeller som sätter värde på och kompenserar lantbrukare för de mervärden som skapas på gårdsnivå. Verktyget gör det också enklare för lantbrukare att visa upp allt bra som de gör utifrån ett hållbarhetsperspektiv ute på gårdarna, vilket idag tenderar att komma i skymundan, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank, som är en av två banker som deltar i samarbetet.

Mer om projektet:

  • Namn: Agrosfär – för att möjliggöra svenska lönsamma hållbarhetsmervärden från gård.
  • Projektägare: Agronod
  • Mål: Stärkt konkurrenskraft, minskat klimatavtryck för svenska lantbrukare samt ökad social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
  • Samverkande aktörer: Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel, Gunnarshögs Gård, Landshypotek Bank, Swedbank, Växa, Lantmännen, HKScan Sverige och Hushållningssällskapet.
  • Innovationsstöd: EIP-Agri, eller Europeiska Innovationspartnerskapet, är ett EU-stödsystem som främjar innovation och hållbarhet inom jordbruket. Syftet är att främja samarbete och kunskapsutbyte mellan olika aktörer inom jordbrukssektorn såsom jordbrukare, forskare, näringslivsrepresentanter och andra intressenter.