Fortsatt god efterfrågan på bottenlån

Fortsatt god efterfrågan på bottenlån. Första halvåret 1999 innebar en fortsatt god kreditefterfrågan för Landshypoteks-koncernen. Utlåning till allmänheten uppgick vid periodens slut till 29 198,4 Mkr, en ökning under perioden med 384,4 Mkr (1,3%). Rörelseresultatet för första halvåret 1999 blev 111,6 Mkr att jämföra med 117,6 Mkr för samma period föregående år. Resultatet för andra halvåret beräknas utvecklas i nivå med första halvårets, vilket innebär ett rörelseresultat för året som helhet på ca 220,0 Mkr. Koncernens kreditförluster är fortsatt låga Räntenettot uppgår till 185,1 (185,5) Mkr. Kapitaltäckningen i företagsgruppen var vid periodens slut 13,55% (13,01%) och primärkapitalrelationen 7,91% (7,31%). - Preferensen för kortare räntebindningstider är fortsatt hög. Mer än hälften av bottenlånen har trots det fortfarande en räntebindningstid på fem år eller längre, säger Ulf Fredrikson, VD för Landshypotek AB. - Arbetet med anpassning av koncernens ADB-system till millennieskiftet har avslutats. Funktionstesterna har inte visat några brister relaterade till millennieskiftet, fortsätter Ulf Fredrikson. Landshypotek grundades 1836 och har idag 79 000 medlemmar. Företagets andel av lantbrukens bottenlånemarknad är drygt 60 procent. Vid årsskiftet 1997-98 ingick Landshypotek en strategisk allians med Länsförsäkringar. Genom samarbetet kan man erbjuda ett komplett sortiment inom bank- och försäkringsområdet. För närmare information kontakta: Landshypotek Ulf Fredrikson, VD Strandvägen 1, 104 41 Stockholm Tel. 08-459 04 00; Fax. 08-783 02 94 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/26/19990903BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/26/19990903BIT00080/bit0002.pdf