Fortsatt god efterfrågan på bottenlån

Fortsatt god efterfrågan på bottenlån.

Första halvåret 1999 innebar en fortsatt god kreditefterfrågan för
Landshypoteks-koncernen. Utlåning till allmänheten uppgick vid periodens slut
till 29 198,4 Mkr, en ökning under perioden med 384,4 Mkr (1,3%).

Rörelseresultatet för första halvåret 1999 blev 111,6 Mkr att jämföra med
117,6 Mkr för samma period föregående år.

Resultatet för andra halvåret beräknas utvecklas i nivå med första halvårets,
vilket innebär ett rörelseresultat för året som helhet på ca 220,0 Mkr.

Koncernens kreditförluster är fortsatt låga

Räntenettot uppgår till 185,1 (185,5) Mkr. Kapitaltäckningen i företagsgruppen
var vid periodens slut 13,55% (13,01%) och primärkapitalrelationen 7,91%
(7,31%).

- Preferensen för kortare räntebindningstider är fortsatt hög. Mer än hälften
av bottenlånen har trots det fortfarande en räntebindningstid på fem år eller
längre, säger Ulf Fredrikson, VD för Landshypotek AB.

- Arbetet med anpassning av koncernens ADB-system till millennieskiftet har
avslutats. Funktionstesterna har inte visat några brister relaterade till
millennieskiftet, fortsätter Ulf Fredrikson.

Landshypotek grundades 1836 och har idag 79 000 medlemmar. Företagets andel av
lantbrukens bottenlånemarknad är drygt 60 procent. Vid årsskiftet 1997-98
ingick Landshypotek en strategisk allians med Länsförsäkringar. Genom
samarbetet kan man erbjuda ett komplett sortiment inom bank- och
försäkringsområdet.

För närmare information kontakta:
Landshypotek
Ulf Fredrikson, VD
Strandvägen 1, 104 41 Stockholm
Tel. 08-459 04 00; Fax. 08-783 02 94

Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/26/19990903BIT00080/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/26/19990903BIT00080/bit0002.pdf