Delårsrapport för Landshypotekkoncernen januari-juni 2005

Koncernens rörelseresultat uppgick till 92,2 (26.6) MSEK medan utlåningen vid periodens slut uppgick till 35 247,3 (34 612,6) MSEK, en ökning med 1,8 procent. Avvecklingen av lån i dotterbolagen har dämpat ökningstakten i koncernen.
Koncernens enskilt största exponering avser krediter till ESS-gruppen på sammanlagt 620 MSEK. För dessa krediter är sedan tidigare 40 MSEK reserverade.
Kapitaltäckningen vid periodens slut uppgick till 10,31 (10,39) procent och primärkapitalrelationen till 8,88 (8,39) procent.

För perioden redovisar koncernen kreditförlustreserveringar på 11,5 (74,1) MSEK.
För ESS-gruppens lånefordringar har tidigare 115 MSEK reserverats. Under perioden har 75 MSEK av dessa redovisats som konstaterad förlust.

Marknadsbearbetningen inom Landshypotek är uppbyggd kring tre segment – produktionsjordbruk, boendejordbruk samt skogsbruk.
- Vi börjar nu se effekterna av den målmedvetna satsningen på dessa segment och att våra regionkontor blir mer effektiva i sin kundbearbetning. Tack vare goda lånevillkor samt aktivare marknadsföring har affärsutvecklingen under det senaste kvartalet varit mycket positiv, säger Kjell Stillman VD på Landshypotek

Delårsrapporten kan beställas på telefon 08-459 04 00 eller via info@landshypotek.se.