Landshypotek har nu tillstånd att emittera säkerställda obligationer

Landshypotek har erhållit tillstånd från Finansinspektionen att emittera säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Lagen ger innehavare av säkerställda obligationer förmånsrätt i emittentinstitutets säkerhetsmassa som för Landshypoteks del består av krediter mot säkerhet i jordbruksfastigheter.

Landshypoteks ambition är att erhålla triple-A rating för säkerställda obligationer. Bolaget planerar en omvandling till säkerställda obligationer under andra kvartalet 2007. En sådan omvandling kommer att omfatta utestående obligationer emitterade av Landshypotek. Efter omvandlingen kommer emissioner av obligationer att ske i form av säkerställda obligationer.

”Det är ett positivt besked eftersom det kan sänka Landshypoteks upplåningskostnad och bredda finansieringsbasen för vår verksamhet. Dessa fördelar kommer Landshypoteks medlemmar till godo”, säger Kjell Stillman, VD i Landshypotek.

För ytterligare information kontakta:
CFO Per Smedberg, tfn 08-459 04 25