Delårsrapport januari–mars 2009

- RÖRELSERESULTATET EXKLUSIVE ”NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER” UPPGICK TILL 28,8 (47,9) MSEK
Resultatförändringen förklaras av ett lägre räntenetto och minskade återvinningar. Räntenettot första kvartalet 2009 uppgick till 74,0 MSEK, en minskning med 12,2 MSEK jämfört med motsvarade period 2008. Det lägre räntenettot förklaras främst av lägre marknadsräntor vilket inneburit en lägre avkastning på den del av det egna kapitalet som placeras i utlåningsverksamheten. Vidare redovisades återvinningar under första kvartalet 2008 på 5,2 MSEK. Motsvarande post finns inte i resultat för första kvartalet 2009.

- UTLÅNINGSVOLYMEN UPPGICK TILL 41 881 (40 122) MSEK
Utlåningen har under perioden ökat med 1,4 % till 41 881 MSEK. Motsvarande period föregående år ökade utlåningen med 1,0 %. Den ökade tillväxten 2009 jämfört med 2008 förklaras av ökad aktivitet på marknaden. Det finns ett stort intresse av såväl tillköp av mark som av investeringar i byggnader och maskiner.

- KREDITFÖRLUSTNIVÅ 0,01 % (– 0,05 %)
Kreditförlusterna första kvartalet 2009 uppgick till 0,8 MSEK motsvarande 0,01 % av utlåningen. Motsvarande period 2008 översteg återvinningarna kreditförlusterna och Landshypotek redovisade då återvinningar på 4,7 MSEK motsvarande -0,05 % av utlåningen. Osäkra lånefordringar uppgick per sista mars 2009 till 7,4 (5,0) MSEK motsvarande 0,02 % (0,01 %) av utlåningen.

- KAPITALTÄCKNINGEN UPPGICK TILL 38,3 %, PRIMÄRKAPITALTÄCKNING UPPGICK TILL 34,7 %
Baserat på kapitaltäckningsreglerna enligt Basel II har Landshypotek en mycket stark kapitalsituation. Under 2009 gäller fortfarande övergångsregler och Landshypotek har enligt övergångsreglerna en kapitaltäckning på 9,6 % och en primärkapitalteckning på 8,7 %.

- PERIODENS TOTALRESULTATET UPPGICK TILL 26,3 (34,1)MSEK

Strandvägen 1, Box 14092, 104 41 Stockholm. Telefon 08-459 04 00. Telefax 08-459 04 21. www.landshypotek.se