DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2010

- RÖRELSERESULTATET EXKLUSIVE ”NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER” UPPGICK FÖR FÖRSTA KVARTALET 2010 TILL 71,5 (28,8) MSEK
Resultatförbättringen förklaras av ett högre räntenetto, lägre kostnader och större återvinningar. Räntenettot för första kvartalet 2010 uppgick till 107,0 MSEK, en ökning med 33,0 MSEK jämfört med motsvarande period 2009. Det högre räntenettot förklaras främst av högre marginal mellan inoch utlåningsränta.

- UTLÅNINGSVOLYMEN UPPGICK TILL 47 877 (41 881) MSEK
Utlåningen har under årets första kvartal ökat med 3,1 % till 47 877 MSEK. Under 2009 ökade utlåningen med 1,4 % under motsvarande period. Aktiviteten på marknaden är fortsatt hög. Det finns ett stort intresse av såväl tillköp av mark som av investeringar i byggnader och maskiner. Landshypotek behåller sin andel av marknaden för utlåning till jord- och skogsägare.

- KREDITFÖRLUSTNIVÅ -0,01 % (0,01 %)
Återvinningarna översteg kreditförlusterna under första kvartalet 2010 och uppgick till 1,0 MSEK, motsvarande -0,01 % av utlåningen. Motsvarande period föregående år uppgick kreditförlusterna till -0,8 MSEK, motsvarande 0,01 % av utlåningen. Osäkra lånefordringar uppgick per sista mars 2010 till 29,1 (7,3) MSEK motsvarande 0,06 % (0,02 %) av utlåningen.

- KAPITALTÄCKNINGEN UPPGICK TILL 35,0 %; PRIMÄRKAPITALTÄCKNINGEN UPPGICK TILL 31,8 % ENLIGT BASEL II REGLERNA
Baserat på kapitaltäckningsreglerna enligt Basel II har Landshypotek en mycket stark kapitalsituation. Basel II skulle ha implementerats fullt ut från och med första januari 2010. Nu blir så inte fallet, Finansinspektionen har meddelat att de övergångsregler som gällde per sista december 2009 ska gälla även fortsatt. Landshypotek har enligt övergångsreglerna en kapitaltäckning på 8,6 % och en primärkapitaltäckning på 7,8 %.