DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2010

 • RÖRELSERESULTATET EXKLUSIVE ”NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER” UPPGICK FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2010 TILL 279,7 (103,1) MSEK
  Resultatförbättringen förklaras av ett högre räntenetto, lägre kostnader samt
  realisationsvinst från två försäljningar av rörelsefastigheter.
 • UTLÅNINGSVOLYMEN UPPGICK TILL 50 779 (44 885) MSEK
  Utlåningen har under de första nio månaderna 2010 ökat med 9,3 % till 50 779 MSEK.
  Kreditefterfrågan från Sveriges jord- och skogsbrukare har, från höga nivåer, mattats
  något under hösten. Landshypotek har ökat sin andel av marknaden för utlåning till jord och skogsägare under 2010.
 • KREDITFÖRLUSTNIVÅ 0,00 % (0,02 %)
  Kreditförlusterna för årets nio första månader uppgick till 1,8 MSEK, motsvarande 0,00 % av utlåningen.
 • KAPITALTÄCKNINGEN UPPGICK TILL 36,7 %; PRIMÄRKAPITALTÄCKNINGEN UPPGICK TILL 31,8 % ENLIGT BASEL II REGLERNA

Händelser efter rapportperiodens slut
Inga händelser av avgörande betydelse har inträffat efter rapporteringsperiodens slut.
Stockholm den 2 november 2010
Kjell Hedman, Verkställande direktör