DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS

 • RÖRELSERESULTATET EXKLUSIVE ”NETTORESULTAT AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER” UPPGICK FÖR KVARTAL 1 2011 TILL 78,0 (71,5) MSEK
  Resultatförbättringen förklaras av ett högre räntenetto och högre återvinningar.
   
 • UTLÅNINGSVOLYMEN UPPGICK TILL 52 572 (47 877) MSEK
  Utlåningen har under 2011 ökat med 799 MSEK eller 1,5 % till 52 572 MSEK. Kreditefterfrågan från Sveriges jord- och skogsbrukare har fortsatt att minska samtidigt som konkurrensen har hårdnat på marknaden.
   
 • KREDITFÖRLUSTNIVÅ -0,01 % (-0,01 %)
  Återvinningarna översteg kreditförlusterna för första kvartalet och uppgick till 1,9 MSEK, motsvarande -0,01 % av utlåningen.
   
 • KAPITALTÄCKNINGEN UPPGICK TILL 39,1 %; PRIMÄRKAPITALTÄCKNINGEN UPPGICK TILL 33,9 % ENLIGT BASEL II REGLERNA