Fastighetsförsäljning stärker resultatet

Landshypotek AB presenterar ett mycket starkt resultat för första halvåret. Resultatet på 348 miljoner kronor innebär en kraftig förstärkning av det egna kapitalet och därmed ökad utlåningskapacitet.

–        Vi är mycket nöjda med resultatet för det första halvåret 2011, säger Landshypoteks vd Kjell Hedman.

Landshypoteks rörelseresultat uppgick för det första halvåret 2011 till 348 miljoner kronor en ökning med 140 miljoner jämfört med 2010 (208 miljoner). Resultatförbättringen förklaras av ett högre räntenetto samt reavinst från försäljning av fastigheten på Strandvägen 1-3 i Stockholm.

Landshypotek har ökat nettoutlåningen med 1,7 miljarder under året. Ökningen motsvarar en utlåningstillväxt på 3,3 procent att jämföra med 6,1 procent under det första halvåret 2010. Kreditefterfrågan från Sveriges jord- och skogsbrukare har, från höga nivåer, mattats något under året. Avmattningen beror främst på att nyinvesteringar i produktionsanläggningar varit relativt få.

Stabila priser på jord- och skogsbruksfastigheter
Priserna på jord- och skogsbruksfastigheter har generellt varit oförändrade under 2011.

–        Priserna på den bästa marken fortsätter att öka medan en viss nedgång kan noteras på mark i sämre läge och på mindre gårdar långt från tätorter. Priserna är dock långsiktigt stabila och vi ser inga ökade risker för kreditförluster, säger Kjell Hedman.

Kontakt
För mer information är du välkommen att kontakta
Kjell Hedman, vd, telefon 08-459 04 01
Björn Ordell, finans- och ekonomichef, telefon 08-459 04 07