Stabil kapitaltäckning och god likviditet

Landshypotek AB presenterar ett mycket starkt resultat för de första nio månaderna 2011. Resultatet uppgår till 416 mkr och innebär en kraftig förstärkning av det egna kapitalet.

–        Vi är mycket nöjda med resultat för de första tre kvartalen 2011. Att vi kan redovisa en kapitaltäckning på över 38 % känns mycket tillfredsställande i ett läge där många banker runt om i Europa måsta ta in nytt kapital för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Likviditeten är dessutom mycket god i företaget, säger Landshypoteks vd Kjell Hedman

Landshypoteks rörelseresultat uppgick för de första nio månaderna 2011 till 416 mkr, en ökning med 111 mkr jämfört med 2010 (305 mkr). Resultatförbättringen förklaras av ett högre räntenetto, en god kostnadskontroll samt realisationsvinst från försäljning av en rörelsefastighet på Strandvägen i Stockholm.

Landshypotek har ökat nettoutlåningen med 2,7 mdkr under året. Ökningen motsvarar en utlåningstillväxt på 5,2 procent jämfört med 9,3 procent under de första nio månaderna 2010. Kreditefterfrågan från Sveriges jord- och skogsbrukare har, från höga nivåer, mattats något under året. Avmattningen beror främst på att nyinvesteringar i produktionsanläggningar har varit relativt få.

Efterfrågan på jord- och skogsfastigheter fortsatt bra

Strukturrationaliseringar inom jord- och skogsbruket gör att efterfrågan på bra mark är fortsatt hög.

–        På dessa typer av fastigheter ser vi inga avmattningar i priserna. En viss nedgång kan noteras på mark i sämre lägen och på mindre gårdar långt från tätorter. Priserna är dock långsiktigt stabila, säger Kjell Hedman.

 

För mer information kontakta:

Kjell Hedman, vd, telefon 08-459 04 01
Björn Ordell, finans- och ekonomichef, telefon 08-459 04 07

Landshypotek erbjuder helhetslösningar för finansiering och försäkring till jord- och skogsägare. Verksamheten bedrivs i ett aktiebolag som ägs av en ekonomisk förening där varje låntagare är medlem med en röst. Föreningen har cirka 50 000 medlemmar och Landshypotek AB har ett hundratal medarbetare på 19 orter i Sverige.