Delårsbokslut: Fortsatt starkt resultat för Landshypotek som bygger för framtiden

Utlåningen till investeringar i jord- och skog fortsätter att öka. Landshypotek har ökat utlåningen med 2,2 miljarder kronor under årets första sex månader. Jord- och skogsägarnas eget kreditinstitut visar ett positivt rörelseresultat på 149,5 miljoner kronor för det första halvåret. Det är en ökning jämfört med första halvåret 2011.

PRESSINFORMATION 2012-07-30

Landshypotek visar därmed ett fortsatt starkt resultat i delårsbokslutet som presenteras i dag.

- Landshypotek visar fortsatt stark utveckling i ett finansiellt skakigt Europa. Kreditefterfrågan inom jord- och skog är stabil och kunderna uppskattar att vi fortsätter att utmana storbankerna med våra konkurrenskraftiga villkor, medlemsnytta och specialisering till enbart jord- och skog, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek.

Verksamhetens rörelseresultat (exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner och försäljning av rörelsefastighet) uppgick till 149,5 miljoner kronor. Det är en ökning med 6,1 miljoner kronor, motsvarande 4 procent, jämfört med första halvåret 2011. Resultatförbättringen är en följd av det ökade räntenetto som följer av ökad utlåning.

Samtidigt märks i resultatet att Landshypotek investerar för framtiden. Kostnaderna för de första två kvartalen 2012 har ökat.

- Vi växer och visar ett starkt resultat samtidigt som vi bygger för framtiden. Vi investerar för att bättre kunna möta behoven hos våra kunder och byter nu hela vårt system för affärsstöd. Kunderna kommer därmed enklare kunna ha kontakt med oss och nå sina konton. Vi kommer snabbare kunna ta fram nya produkter och tjänster till jord- och skogsbrukare, säger Kjell Hedman.

Kreditefterfrågan från Sveriges jord- och skogsbrukare har varit stabil under 2012. Ökningen i Landshypoteks utlåning motsvarar en utlåningstillväxt på 3,9 procent, vilket ska jämföras med 3,3 procent under det första halvåret 2011. Även om utlåningen fortsätter att öka märks den pressade situationen för många lantbrukare i resultatredovisningen. Landshypotek redovisar något större reserveringar för befarade kreditförluster och osäkra fordringar. Dock sker detta från ytterst låga nivåer.

Landshypotek har de senaste åren haft rating från ett institut för den säkerställda upplåningen och från tre olika värderingsinstitut för den icke säkerställda upplåningen, som utgör en mindre del av bolaget totala upplåning. Landshypotek bedömer att två värderingar är tillräckligt för icke säkerställda upplåningen och har därför valt att avsluta samarbetet med Moody´s.

Delårsbokslutet i korthet (läs hela bokslutet på www.landshypotek.se):

  • Utlåningsvolymen ökar. Landshypotek har ökat utlåningen till jord- och skog med 2,2 miljarder under året. Ökningen motsvarar en utlåningstillväxt på 3,9 procent, vilket kan jämföras med 3,3 procent under det första halvåret 2011. Kreditefterfrågan från Sveriges jord- och skogsbrukare har varit stabil under 2012. Kreditefterfrågan drivs av tillköp av mark och av investeringar, framförallt i produktionsanläggningar.
  • Resultatet är fortsatt starkt. Rörelseresultatet (exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner och försäljning av rörelsefastighet) uppgick till 149,5 miljoner kronor, jämfört med 143,4 miljoner kronor första halvåret 2011. Förbättringen på 6,1 miljoner kronor förklaras framförallt av ökat räntenetto.
  • Räntenettot har ökat med ökad utlåning. Räntenettot för de två första kvartalen har ökat med 14 procent jämfört med samma period år 2011. Det ökade räntenettot följer av den ökade utlåningsvolymen och ökade marginaler. 
  • Landshypotek investerar för framtiden. Kostnaderna har ökat med 13 procent (13,2 miljoner kronor). Detta till följd av bytet av hela plattformen för affärssystem. Arbetet med att implementera det nya affärssystemet pågår. 
  • Reserveringarna ökar. Landshypotek redovisar ökade reserveringar för befarade kreditförluster och osäkra fordringar. Dock sker detta från ytterst låga nivåer. Kreditförlusterna, främst ökade reserveringar uppgick till 6,9 miljoner kronor vilket enbart motsvarar 0,02 % av den totala utlåningen. Osäkra fordringar uppgick den sista juni 2012 till 81,1 MSEK, vilket motsvarar 0,13 procent av den totala utlåningen. 
  • God efterfrågan på Landshypoteks obligationer. Landshypotek har lyckats väl i sin finansieringsverksamhet. Under året har säkerställda obligationer till ett värde av cirka 11,8 miljarder kronor, seniora obligationer till ett värde av cirka 1,8 miljarder kronor och förlagslån till ett värde av 0,5 miljarder kronor emitterats.
  • Tillräckligt eget kapital enligt nya regelverk. Kapitalbasen uppgick den sista juni 2012 till 4,5 miljarder kronor. Enligt kapitalkravet i Basel II var kapitaltäckningen på 37,1 procent. Enligt övergångsreglerna har Landshypotek en kapitaltäckning på 9,4 procent. Landshypotek fortsätter att stärka det egna kapitalet. För Landshypotek kommer Kapitaltäckningen under kommande Basel III regelverk vara densamma som under Basel II.
  • Bekräftad hög rating. Till fyra femtedelar finansierar Landshypotek utlåningen med säkerställda obligationer. Landshypotek har högsta möjliga kreditbetyg, AAA, från Standard & Poor´s för dessa säkerställda obligationer. För bolaget har Landshypotek betygen A från Standard & Poor´s och A+ från Fitch. Standard & Poor´s bekräftade betyget under juli. På icke säkerställda upplåningen, som utgör en mindre del av upplåningen, har Landshypotek haft rating av tre olika värderingsinstitut. Landshypotek bedömer att två värderingar är tillräckligt och har därför valt att avsluta samarbetet med Moody´s.