Fortsatt starkt 2013 för Landshypotek

Landshypotek visar ett fortsatt starkt resultat för 2013. Rörelseresultatet är 34,7 miljoner kronor bättre än motsvarande period förra året. Landshypotek är en bank i tillväxt.

Rörelseresultatet för de första tre kvartalen 2013 uppgick till 251,8 miljoner kronor. Resultatförbättringen på 34,7 miljoner kronor förklaras främst av att räntenettot är bättre än föregående år och att nettoresultatet av finansiella transaktioner är högre.

- Tillväxten är viktig för vi ska fortsätta kunna utveckla produkter och tjänster som gör oss till en än bättre bank för våra kunder. Vi bygger för framtiden och utvecklas successivt både för att klara de ökade regelkrav som ställs på bankerna och göra nödvändiga satsningar för att förbättra för våra kunder, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek.

Landshypotek är jord- och skogsbrukarnas egen bank. Med en utlåning på 60,6 miljarder SEK har Landshypotek 28,4 procent av utlåningen till svenska jord- och skogsbrukare och är därmed marknadsledande. Landshypotek är Sveriges tionde största bank.

Landshypotek utvecklas och satsar för framtiden. Under perioden har personalförstärkningar gjorts och hela IT-systemet till stöd för affären har bytts. Därmed har kostnaderna ökat något.

- Vi satsar på att bättre möta kunderna, därför har vi bl.a. förstärkt vår kontorsorganisation och etablerat en kundservice. Vårt nya affärsstöd möjliggör utvecklade internettjänster och att både snabbare och enklare kunna presentera nya produkter för kunderna. Det är i sin tur en förutsättning för att bli aktivare på den svenska sparandemarknaden, säger Kjell Hedman.

Utlåningen till svenska jord- och skogsbruket växer, men den tidigare snabba tillväxten har mattats något. För 2013 beräknas totala kredittillväxten till jord- och skogsbrukare bli 5,3 procent, att jämföra med 8,7 procent för 2012. Landshypotek har genom ökad utlåning bidragit till satsningar i svenska jord- och skogsbruket på ytterligare 1,7 miljarder kronor (motsvarande 2,9 procent) under 2013.

Landshypotek har öppnat för sparande för den svenska allmänheten. Sparandet i Landshypotek uppgick efter tredje kvartalet till 1 751 miljoner kronor, jämfört med 1 338 miljoner kronor 2012.

Landshypoteks utlåning sker mot säkerheter i fast egendom, vilket historiskt har inneburit mycket låga kreditförluster. Nu stiger både kreditreserveringar och konstaterade förluster, dock från låga nivåer. Landshypotek upplever ingen generell trend med bristande betalningsförmåga hos svenska jord- och skogsbrukare. Enskilda företagare, verksamma i branscher som under tid dragits med bristande lönsamhet, är pressade. Landshypotek fokuserar på att se över och följa dessa kunders engagemang.

Läs hela delårsrapporten samt ytterligare information och grafer på www.landshypotek.se se finansiell info (http://www.landshypotek.se/sv/Finansiell-info/)
Bilder finns i Landshypoteks pressrum.