Fortsatt starkt resultat möjliggör Landshypoteks tillväxtsatsningar

Landshypotek fortsätter att visa starkt resultat. Rörelseresultatet exklusive finansiella transaktioner förbättrades med drygt 18 miljoner kronor jämfört med första halvåret 2012. Det starka resultatet möjliggör för Landshypoteks fortsatta satsningar på att utvecklas och växa.

Landshypotek presenterar i dag halvårsbokslutet. Rörelseresultatet, inklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgick till 169 miljoner kronor. Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick rörelseresultatet till 166 miljoner kronor.

Landshypotek utvecklas kraftigt för att bli en än mer attraktiv bank för jord- och skogsbrukare.

- Vi presenterar en historiskt stark resultatnivå. Det är positivt och möjliggör vår fortsatta utveckling. Vi gör nu direkta satsningar med förbättrade tjänster och produkter för våra kunder, men också för att långsiktigt bygga en hållbar bank, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek.

Med förbättrad service och utvecklade tjänster för kunderna har kostnaderna ökat. Personalförstärkningar har gjorts, en ny Kundservice har öppnats och ett nytt IT-stöd implementerats. Satsningarna möjliggör bl.a. för förbättrad service per telefon och utvecklade internettjänster.

Landshypotek har ökat utlåningen med 1,2 miljarder kronor under de två första kvartalen 2013.

Ökningen motsvarar en utlåningstillväxt på 2 procent. Kreditefterfrågan från Sveriges jord- och skogsbrukare är fortsatt hög, men tillväxtakten är lägre än tidigare år. Landshypotek har en total utlåning på drygt 60 miljarder kronor. Räntenettot har ökat och uppgick för de första två kvartalen 2013 till 320,0 MSEK.

Under de första två kvartalen 2013 har de konstaterade kreditförlusterna stigit. Ett antal av de tidigare reserverade kreditengagemangen har avvecklats under perioden. Kreditförlusterna uppgick netto under årets två första kvartal till 16,9 miljoner kronor (6,9) miljoner kronor. Sett ur ett portföljperspektiv är dock kreditförlusterna låga och andelen osäkra fordringar är på en fortsatt låg nivå.

Landshypotek har även öppnat för sparande. Sparandet i Landshypotek uppgick per 30 juni 2013 till 1,7 miljarder kronor.

Läs delårsrapporten januari - juni 2013
0201300802%20i%20korthet.pdf">Delårsrapporten i korthet

Bilder för nedladdning finns i pressrumwww.landshypotek.se