Starkt resultat för Landshypotek

Landshypotek stabiliserar sitt resultat på hög nivå. För tredje året i följd når resultatet över 300 miljoner kronor (exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner). Med växande utlåning har Landshypotek möjliggjort satsningar för ytterligare 3,3 miljarder kronor i det svenska jord- och skogsbruket. Det visar bokslutet för 2012 som jord- och skogsbrukarnas egen bank, Landshypotek, presenterar i dag. 

Resultatet (exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner och fastighetsförsäljning) uppgår till 307,4 miljoner kronor, en förbättring med närmare 25 miljoner kronor jämfört med 2011. Inklusive ”nettoresultat av finansiella transaktioner” och fastighetsförsäljning uppgår resultatet till 258,3 miljoner kronor.

- För tredje året i följd gör vi ett starkt resultat. Vi har stabiliserat oss kring 300 miljoner kronor. Det är betydelsefullt för investerare, och därmed viktigt för vår upplåning och de villkor vi kan erbjuda våra kunder. Men resultatet är framförallt viktigt för våra medlemmar. Vi möjliggör nu utdelning över vår prognos, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek.

Landshypotek är ett medlemsägt alternativ till storbankerna. Överskottet går tillbaka till medlemmarna och återinvesteras i verksamheten. Styrelsen i Landshypotek AB har beslutat att föreslå stämman att 44 % av årets vinst ska delas ut till ägarföreningen, Landshypotek ekonomisk förening. Detta möjliggör för föreningen att ge en utdelning på 11 % på den enskilda medlemmens insatta kapital.

Landshypotek har ökat utlåningen med 3,3 miljarder kronor och har nu en total utlåning på närmare 59 miljarder kronor. Kreditefterfrågan från Sveriges jord- och skogsbrukare är fortsatt hög. Takten i tillväxtökningen är dock något lägre än tidigare år. Landshypoteks utlåningstillväxt på 5,9 procent motsvarade 7,4 procent 2011.

- Kreditefterfrågan har dämpats, men är fortsatt hög jämfört med andra sektorer. Många duktiga företagare inom jord- och skog tror på framtiden och satsar på att investera i ytterligare mark eller i effektivisering. Landshypoteks goda utveckling gör att vi kan möta behoven för ett växande jord- och skogsbruk, säger Kjell Hedman.

Landshypotek ser inte någon generell trend med försämrad betalningsförmåga hos Sveriges jord- och skogsbrukare. Kreditförlusterna är låga och andelen osäkra fordringar ligger på fortsatt låg nivå. Däremot påverkas enskilda kunder av den pressade lönsamheten inom några näringsinriktningar och en trögrörligare fastighetsmarknad. Detta har haft effekten att Landshypotek har ökat reserveringarna för befarade kreditförluster.

Läs hela bokslutet för 2012: http://www.landshypotek.se/sv/Finansiell-info/Ekonomiska-rapporter/