Delårsbokslut: Starkt kvartal för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank fortsätter att visa ett starkt resultat för 2014. Banken växer verksamheten med fler medarbetare, presenterar fler tjänster på marknaden och vänder sig till nya kundgrupper.

Dagens bokslut, som omfattar tredje kvartalet 2014, visar att rörelseresultatet uppgår till 301 (252) MSEK. Det underliggande resultatet, resultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 224 (237) miljoner kronor.

-  Vi visar tillfredsställande resultat samtidigt som vi utvecklas för våra kunder och satsar för framtiden, säger Kjell Hedman, vd för Landshypotek Bank.

-  Vårt resultat har tidigare varierat kraftigt. Vi har nu stabiliserat resultatet på en rimlig nivå, trots att vi samtidigt har tagit kostnader för den utveckling som krävts för framtiden.

Under året har Landshypotek Bank presenterat en digital bank för sparare, med en digital kundlösning som ligger i framkant på marknaden. Kundresponsen har överträffat förväntan. Med ett sparande som omfattar cirka 5 miljarder kronor är Landshypotek Bank en av de snabbast växande aktörerna på svenska sparmarknaden under 2014. Med fler medarbetare utvecklas också kunddialogen och servicen för kunderna.    

Under kvartalet har räntenettot förbättrats. Kostnader och kreditförluster är däremot högre 2014 jämfört med tidigare år. Kredittillväxten på marknaden har mattats av och amorteringarna har ökat. Landshypotek Bank har en utlåning på närmare 62 miljarder kronor som fortsätter att växa.

- Jord- och skogsbruket möter flera utmaningar. Ökad internationalisering och strukturförändringar i produktion och distribution kräver allt mer av den enskilde företagaren. Vi är med när jord- och skogsbrukare möter dessa utmaningar. Bedömningar av värdet på gårdar kompletteras med en allt aktivare dialog om företagandet, bokslut och affärsplaner. Jord- och skogsbruksföretagare måste över tid driva en långsiktigt hållbar affär, konstaterar Kjell Hedman.

Läs hela rapporten på http://www.landshypotek.se/om-landshypotek/finansiell-info/Finansiella-rapporter/

Resultatet i korthet finns i bifogad pdf eller på www.landshypotek.se