Halvårsbokslut 2014: Stabilt resultat för växande Landshypotek Bank

Landshypotek Bank växer både inlåning och utlåning – och investerar för framtiden. Jord- och skogsbrukarnas egen bank visar med 164,5 miljoner kronor ett stabilt resultat för första halvåret 2014. Resultatet tyngs dock av att Landshypotek Bank nu ökar reserveringen för befarade kreditförluster.

- Vi fortsätter att växa och generera resultat. Resultatet är viktigt för våra fortsatta satsningar och förbättringar för våra kunder. Under första halvåret har vi bl.a. öppnat vår nya digitala bank för sparare och förstärkt med fler medarbetare, säger Kjell Hedman, vd på Landshypotek Bank.

Resultatet på 164,5 miljoner kronor är något sämre än motsvarande period förra året (169 miljoner kronor). Räntenettot har förbättrats med 33 miljoner kronor och uppgår för första halvåret till 353 (320) miljoner kronor. Med satsningarna har även kostnaderna, enligt plan, ökat och uppgår till -176 (-135) miljoner kronor.

Landshypotek Bank ökar nu också reserveringarna för befarade kreditförluster. De konstaterade kreditförlusterna uppgår till –8,7 (–11,7) MSEK och är därmed lägre jämfört med samma period 2013. Under första halvåret 2014 reserveras dock -59,4 (-28,8) miljoner kronor. Reserveringarna kan hänföras till ett begränsat antal enskilda engagemang och kan inte kopplas till särskilda branscher eller näringar.

- Vi har stärkt vårt arbete med kreditportföljen, vilket har resulterat i att företag med svag lönsamhet och låg likviditet har kunnat identifieras i ett mycket tidigare skede, säger Kjell Hedman.

- Det krävs allt mer av jordbrukaren som företagare. Variationen i resultatet ökar mellan företag i samma bransch. För oss som kreditgivare krävs aktiv dialog om företagandet och väl underbyggda bedömningar av det enskilda företaget. Reserveringarna är en del av det aktiva arbetet.

Landshypotek Bank växer markant på sparandemarknaden och har en inlåning på cirka fyra miljarder kronor efter första halvåret. Under året har inlåningen ökat med 1,8 miljarder kronor (Se särskilt pressmeddelande 20140730).

Utlåningen har första halvåret växt med 1,3 (1,8) procent och uppgår till 61,6 miljarder kronor.

Delårsbokslutet i korthet finns i bifogad pdf
Hela delårsbokslutet: http://www.landshypotek.se/globalassets/dokument/finansiell-info/rapporter/20140630-delarsrapport-jan-jun.pdf
Finansiell information finns här: http://www.landshypotek.se/om-landshypotek/finansiell-info/