Delårsrapport kvartal 3: Starkt kvartal för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank visar ett starkt resultat för årets första tre kvartal. Banken växer med såväl utlåning som inlåning, och är i kraftig utveckling från hypoteksinstitut till att bli till en bredare bank.

Bankens underliggande rörelseresultat, resultat exklusive finansiella transaktioner, har förbättrats med 85 miljoner kronor och uppgick till 255,0 (170,2) miljoner kronor för årets första tre kvartal.

- Vi gör ett starkt resultat och utvecklas successivt till en bredare bank för företagarna inom de gröna näringarna, boende på gårdar och sparare, säger Liza Nyberg, VD på Landshypotek Bank.

Rörelseresultatet inklusive finansiella transaktioner uppgick till 267,9 (300,9) miljoner kronor.

Bankens utlåning fortsatte att växa under kvartalet. Utlåningen uppgick till 64,0 (61,8) miljarder kronor, en ökning med 3,7 (1,9) procent jämfört med årsskiftet. Inlåningen har ökat med närmare fyra miljarder kronor under årets första tre kvartal och uppgick vid månadskiftet till 8 777 (4 824) MSEK

- Det är glädjande att vi också fortsätter att växa både vår utlåning och inlåning. Vi är aktiva på marknaden och har stärkt vår organisation som möter kund. Under hösten väntar fler aktiviteter och vi har nu inlett en marknadssatsning för att lyfta fram entreprenörskapet på landsbygden.

Landshypotek Bank är i kraftig utveckling, från att vara hypoteksinstitut till att bli bredare som bank.

- Vi ska vara ett långsiktigt attraktivt alternativ för jord- och skogsbrukare och huvudleverantör för deras banktjänster. För att vara en hållbar bank krävs ett starkt resultat. För att ha kraft i utvecklingen krävs god intjäningsförmåga. Vi växer och utvecklas, men har samtidigt god kostnadskontroll och riskmedvetenhet, konstaterar Liza Nyberg.

Läs hela Delårsrapporten för januari till september 2015 på www.landshypotek.se

För ytterligare kommentarer och information:
Liza Nyberg, VD Landshypotek Bank, via kommunikationschef Tomas Uddin, 070-299 24 08
Jan Lilja, ekonomi- och finanschef Landshypotek Bank, 08-459 04 07
Tomas Uddin, kommunikationschef Landshypotek Bank, 070-299 24 08.


Delårsrapporten i korthet

Januari – september 2015 (jämfört med januari – september 2014)
• Rörelseresultatet uppgår till 267,9 (300,9) MSEK.
• Underliggande rörelseresultatet, resultat exklusive finansiella transaktioner, uppgår till 255,0 (170,2) MSEK.
• Räntenettot har ökat med 85,8 MSEK och uppgår till 582,5 (496,7) MSEK.
• Kostnaderna har ökat med utvecklingen av banken och uppgår till 269,5 (249,3) MSEK.
• Reserveringarna för befarade kreditförluster har minskat och uppgår till 62,3 (81,9) MSEK.
• Kreditförluster netto har minskat och uppgår till –38,7 (–66,5) MSEK.
• Utlåningen uppgår till 64,0 (61,8) miljarder SEK, en ökning med 3,7 (1,9) procent jämfört med årsskiftet.
• Inlåningen uppgår till 8 777 (4 824) MSEK, en ökning med 3 953 MSEK.
• Total kapitalrelation, utan hänsyn tagen till övergångsregler kopplade till Basel 1, uppgår till 23,1 procent.

Juli – september 2015 (jämfört med april– juni 2015)
• Rörelseresultatet uppgår till 103,2 (108,0) MSEK.
• Det underliggande rörelseresultatet, exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 89,2 (96,8) MSEK.
• Räntenettot uppgår till 187,1 (212,6) MSEK.
• Kostnaderna uppgår till 76,9 (97,0) MSEK.
• Reserveringarna för befarade kreditförluster uppgår till 20,1 (29,5) MSEK.
• Kreditförluster netto uppgår till –15,3 (–14,0) MSEK.
• Utlåningen uppgår till 64,0 (63,6) miljarder SEK.
• Inlåningen uppgår till 8 777 (8 067) MSEK.