Starkare tillväxt för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank har haft god tillväxt för såväl utlåning som inlåning under det första halvåret 2015. Utlåningstillväxten är betydligt starkare än under 2014. Under årets första sex månader växte utlåningen dubbelt så mycket som under hela förra året. Inlåningen har växt med över två miljarder och uppgår nu till drygt åtta miljarder kronor.

- Vi har sett en positiv utveckling efter det att vi systematiskt har stärkt vår marknadsnärvaro och förbättrat vår kundkontakt. Under inledningen av året har vi haft hög marknadsaktivitet och kunnat fokusera på vår kärnaffär. Vi kommer att fortsätta arbeta för att stärka kundfokus och marknadsnärvaron, säger Liza Nyberg, VD på Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank har stärkt organisationen som möter kund med rekryteringar, öppnandet av nya kontor och etableringen av Kundservice för enklare kundfrågor och tjänster. Med utvecklad digital närvaro finns dessutom fler sätt att komma i kontakt med Landshypotek Bank.

Utlåningen har ökat med 1,8 miljarder kronor under det första halvåret 2015. Ökningen motsvarar en utlåningstillväxt på 3 procent. Inlåningen uppgick till 8 miljarder kronor vid utgången av första halvåret. Landshypotek Bank är en av de banker som växer allra snabbast på sparandemarknaden.

Även resultatet är fortsatt starkt. Det underliggande rörelseresultatet, resultat exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgick första halvåret till 165,8 (94,0) miljoner kronor. Inklusive finansiella transaktioner uppgick resultatet till 164,8 (164,5) miljoner kronor. Räntenettot är bättre än föregående år, men även kostnaderna har ökat.

- Vi har ett fortsatt stort behov av att utveckla banken och därför är det positivt att vi också fortsätter visa god resultatgenerering. Vi har kontroll på kostnaderna och ökar våra kostnader i takt med vår affär och utvecklingen av banken. Vi kommer successivt kunna erbjuda våra kunder fler produkter och tjänster, konstaterar Liza Nyberg.

Delårsrapporten i korthet: 
Januari – juni 2015 jämfört med januari – juni 2014
• Rörelseresultatet uppgår till 164,8 (164,5) MSEK.
• Underliggande rörelseresultatet, resultat exklusive finansiella transaktioner, har förbättrats och uppgår till 165,8 (94,0) MSEK.
• Räntenettot har ökat med 70,7 MSEK och uppgår till 398,2 (327,4) MSEK.
• Kostnaderna har ökat till följd av planerade utvecklingsprojekt och uppgår till –194,9 (–176,4) MSEK.
• Reserveringarna för befarade kreditförluster minskar och uppgår till –42,2 (–59,4) MSEK.
• Kreditförluster netto har minskat och uppgår till –23,4 (–49,5) MSEK.
• Utlåningen uppgår till 63,6 (61,6) miljarder SEK, en ökning med 3,0 (1,3) procent jämfört med årsskiftet.
• Inlåningen uppgår till 8 067 (3 976) MSEK, en ökning med 4 092 MSEK.
• Total kapitalrelation, utan hänsyn tagen till övergångsregler kopplade till Basel 1, uppgår till 23,2 procent.

April – juni 2015 jämfört med januari – mars 2015
• Rörelseresultatet har ökat och uppgår till 108,0 (56,7) MSEK.
• Det underliggande rörelseresultatet, exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, är högre och uppgår till 96,8 (69,0) MSEK.
• Räntenettot har ökat och uppgår till 214,0 (184,2) MSEK.
• Kostnaderna har ökat till följd av planerade utvecklingsprojekt och uppgår till –98,3 (–96,6) MSEK.
• Reserveringarna för befarade kreditförluster har ökat och uppgår till –29,5 (–12,7) MSEK.
• Kreditförlusterna netto har ökat och uppgår till –14,0 (–9,4) MSEK.
• Utlåningen har ökat och uppgår till 63,6 (62,2) miljarder SEK.
• Inlåningen har ökat uppgår till 8 067 (6 829) MSEK.

Delårsrapporten i sin helhet kan laddas ner via:
http://www.landshypotek.se/globalassets/dokument/finansiell-info/rapporter/20150731_landshypotek_bank_delarsrapportq2_sv.pdf