Landshypotek Bank förändrar exponeringsklasserna

Landshypotek Bank förändrar nu sina exponeringsklasser och avser att ansöka om internmetod för riskklassificering (IRK) för företag. Detta för att bättre spegla marknadsutvecklingen för utlåning till jord och skog, samt nya regelverk. Förändringen innebär att Landshypotek Banks regulatoriska kapitalkrav ökar. Landshypotek Bank kommer att vända sig till marknaden för att ytterligare stärka kapitalet med supplementärkapital. Landshypotek Bank för en dialog med bankens ratinginstitut.

Bankens kunder som lånar till jord och skog förändras. Med strukturomvandlingen bedriver en del lantbrukare verksamheter i form av allt större företag. Variationen ökar mellan boende på gårdar, småföretagare i närområdet och storföretagare som konkurrerar med produkter på världsmarknaden. Förändringarna har skett gradvis och kommer enligt bankens bedömning att fortsätta.

Mot bakgrund av strukturomvandlingen, regelverksförändringar samt efter dialog med Finansinspektion har banken beslutat att förändra sin kundklassificering. Svenska lantbrukare som bedriver större verksamhet i form av enskild näringsverksamhet kommer att omklassificeras och bedömas som företag (istället för hushåll) ur ett kapitaltäckningsperspektiv. Förändringen innebär att Landshypotek Bank får ett högre regulatoriskt kapitalkrav. Bankens preliminära bedömning av hur kapitalkravet förändras är att total kapitalrelation (Basel 3) på 26,1 % per 2015-12-31 före omklassificering preliminärt skulle bli 17,2 % efter omklassificering samt att bruttosoliditeten per samma datum på 5,4 % skulle bli 5,0 % efter omklassificering. Banken avser att ansöka om att få tillämpa en ny grundläggande IRK-metod för dessa företagsexponeringar. Sedan tidigare har banken tillstånd för IRK-metod för hushållsexponeringar.

Landshypotek Bank kommer att vända sig till marknaden för att ta upp ytterligare supplementärkapital, som ett komplement till bankens mycket höga andel kärnprimärkapital. Bankens kapitalsituation är i dagsläget god. I bankens kapitalplanering gör dock styrelsen bedömningen att ytterligare supplementärkapital behövs för en fortsatt stark kapitalsituation och samtidigt säkerställa bankens fortsatta strategiska utveckling.

Landshypotek Bank har inlett en dialog med bankens ratinginstitut om huruvida förändringarna i exponeringsklassificeringen kan påverka bankens rating.  

Informationen är sådan som Landshypotek Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2016 kl. 19:00 CET.

För ytterligare information:
Tomas Uddin, kommunikationschef Landshypotek Bank, 070-299 24 08