Landshypotek Bank kritisk till att jord- och skogsbruksföretagare särskiljs att omfatta bolånekrav

Intentionen är att lagstifta om krav på amortering på bolån. Men med Finansinspektionens förslag till tillämpning av amorteringskraven omfattas även företagskrediter till jord och skog. Landshypotek Bank är i sitt remissvar, tillsammans med Svenska Bankföreningen, kritisk till att Finansinspektionen valt att ställa särskilda krav på en näring, tvärtemot lagstiftarens intention att omfatta bolån.

Svenska Bankföreningen, där Landshypotek Bank är medlem, konstaterar i remissvaret om amorteringskraven att Finansinspektionens förslag ”i huvudsak är bra och väl avvägt”. Föreningen och medlemsbankerna är dock kritiska till fem punkter, varav ”Hanteringen av jord- och skogsbruksfastigheter” är en.

I Finansinspektionens förslag till tillämpning för att beräkna amorteringskraven omfattas jord- och skogsbrukares samtliga lån i beräkningsunderlaget och därmed således också näringskrediter. Amorteringskravet har till syfte att etablera en sund amorteringskultur för bolån och enligt lagrådsremissen ska företagare uttryckligen inte omfattas. Det frångås i förslaget, amorteringskrav på näringskrediter ställs på en näring och för en företagsgrupp, jord- och skogsbrukare. Ingen hänsyn tas i dessa fall till syftet med krediten.

- Förslaget skapar betydande problem vid finansiering av lantbruksfastigheter och effekterna på lantbruksföretagares ekonomi riskerar att bli omfattande. Intentionen var att etablera en sund amorteringskultur för bolån, inte försvåra företagsutvecklingen inom en näring, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, chefsjurist på Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank och Svenska Bankföreningen har bl.a. lyft fram att reglerna nu inte träffar enbart bolån utan förslaget omfattar i praktiken andra etablerade kreditformer för näringsidkare, som nu blir svåra att använda. Det gäller t.ex. checkkrediter och garantier. Risken är att jordbrukare hänvisas till mindre ändamålsenliga krediter, såsom blancokrediter.

Förslaget påverkar starkt lantbruksföretagares ekonomi. Bankföreningen har i exempel visat på nya månadsutgifter för bostadsägare på 6166 kronor för ett tilläggslån på 200 000 kronor. För lantbruksföretagare, med högre värden och lån, blir effekten betydligt större.

Bankföreningen föreslår i remissvaret att undanta lantbruksfastigheter från amorteringskravet.

- Vi har stora förhoppningar att Finansinspektionen följer lagstiftarens intentioner och undantar företagskreditgivning från amorteringskravet. Ett amorteringskrav ska enbart omfatta lagens definition av bolån, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Amorteringskrav på krediter till jord- och skogsbruksföretagare ska enligt Finansinspektionens förslag vara infört av bankerna 1 juni.


Ytterligare info: 

Svenska Bankföreningens resmissvar ligger här: 
http://www.swedishbankers.se/BFDokumentarkiv/Amortering%20av%20nya%20bol%C3%A5n.pdf