Tillväxt och starkt årsresultat för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank har växt med både utlåning och inlåning, och förbättrar det underliggande resultatet jämfört med förra året. ”Fler har kunnat utveckla sina gårdar på landsbygden och resultatet möjliggör fortsatt utveckling till en bredare bank”, säger Liza Nyberg, VD för Landshypotek Bank. 

Landshypotek Bank har ökat utlåningen till jord- och skogsbrukare med närmare 3 miljarder kronor, från 61,7 till 64,5 miljarder kronor. Det är en marknadstillväxt på 4,5 (1,5) procent. Inlåningen från allmänheten passerade under slutet av året 10 miljarder kronor, en ökning med 4,5 miljarder kronor.

- Vi har stärkt vår marknadsaktivitet. Potentialen i en bank med en tydlig samhällsuppgift märks när vi på några få år har byggt upp ett sparande från hushållen på över tio miljarder kronor, säger Liza Nyberg.

Bankens underliggande resultat för 2015 uppgick till 323 miljoner kronor, en förbättring med 84 miljoner kronor jämfört med förra året. Rörelseresultatet inklusive finansiella poster uppgick till 330,6 (384,9) MSEK.

Det starkare räntenettot och de minskade kreditförlusterna har burit de ökade kostnaderna som följer av en bank i utveckling. Ambitionen är att bli en bredare bank för företagare inom de gröna näringarna, boende på gårdar och sparare.

- Vi har som ambition att växa, och satsar för att bli en bättre bank för kunderna. Bakom kostnadsökningarna finns en medveten satsning som under året bland annat lett till förbättrade digitala tjänster, marknadsaktiviteter och fler medarbetare.

Landshypotek Bank har fortsatt utveckla kunddialogen, och upptäcker företagare med pressad likviditet allt tidigare. Kreditförlusterna minskar jämfört med tidigare år.

De senaste tre åren har 441 miljoner kronor av bankens vinst gått direkt tillbaka till lånekunderna. Av vinsten 2015 lämnar banken nu hälften i koncernbidrag till ägarna, Landshypotek Ekonomisk Förening.

Bokslut 2015 i korthet

Januari – december 2015 (jämfört med januari – december 2014)
• Rörelseresultatet uppgår till 330,6 (384,9) MSEK.
• Underliggande rörelseresultatet, resultat exklusive finansiella transaktioner, uppgår till 322,8 (238,8) MSEK.
• Räntenettot har ökat med 101,3 MSEK och uppgår till 778,7 (677,4) MSEK.
• Kostnaderna har ökat med utvecklingen av banken och uppgår till 387,2 (346,5) MSEK.
• Kreditförluster netto har minskat och uppgår till –45,9 (–79,6) MSEK.
• Utlåningen uppgår till 64,5 (61,7) miljarder SEK, en ökning med 4,5 (1,5) procent jämfört med årsskiftet.
• Inlåningen uppgår till 10,3 (5,8) miljarder SEK, en ökning med 4,5 miljarder SEK.
• Total kapitalrelation, utan hänsyn tagen till övergångsregler kopplade till Basel 1, uppgår till 26,1 procent.

Oktober – december 2015 (jämfört med juli – september 2015)
• Rörelseresultatet uppgår till 62,7 (103,2) MSEK.
• Det underliggande rörelseresultatet, exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 67,8 (89,2) MSEK.
• Räntenettot uppgår till 196,2 (187,1) MSEK.
• Kostnaderna uppgår till 117,7 (76,9) MSEK.
• Kreditförluster netto uppgår till –7,3 (–15,3) MSEK.
• Utlåningen uppgår till 64,5 (64,0) miljarder SEK.
• Inlåningen uppgår till 10,3 (8,7) miljarder SEK.

Läs Landshypotek Banks bokslutskommuniké 2015