Kommentar till Finansinspektionens besked om Landshypotek Banks användning av bankens metod för förenklad marknadsvärdering

Idag publicerade Finansinspektionen ett föreläggande att göra rättelse avseende Landshypotek Banks användning av en av bankens metoder för att fastställa marknadsvärdet på fastigheter som inte är avsedda för bostadsändamål. 

Martin Kihlberg, tf chefsjurist på Landshypotek Bank kommenterar:

- Det är förvånande att Finansinspektionen nu ändrar sig och inte tillåter denna typ av delvärdesmetod, som är en erkänd metod att värdera jordbruksfastigheter på. Myndigheten genomlyste och godkände användningen av förenklade marknadsvärderingar när Landshypotek Bank fick tillstånd att ge ut säkerställda obligationer 2006.  Banken har således använt metoden som en av flera värderingsmetoder under tio år utan att vare sig Finansinspektionen eller den oberoende granskaren har haft synpunkter eller något att erinra, säger Martin Kihlberg.

- Det här sättet att göra en individuell värdering är endast en av flera metoder som banken använder för att fastställa fastigheters marknadsvärde. Användningen av metoden är begränsad vid bankens kreditgivning, och används för mindre fastigheter. Finansinspektionens helomvändning och beslut om ändrade förutsättningar riskerar dock att försvåra för vår verksamhet och utlåningen till landsbygden och de gröna näringarna. Förändringar och ändrade förutsättningar får alltid en större påverkan på de mindre aktörerna på bankmarknaden än på de stora. I förlängningen påverkas kundernas möjligheter att kunna välja mellan flera alternativ och olika typer av banker på marknaden. Vi kommer nu att analysera Finansinspektionens beslut, berättar Martin Kihlberg.

Banken får enligt Finansinspektionens beslut på sig till sista december 2018 att vidta rättelse.

För ytterligare kommentarer och kontakt:

Tomas Uddin, Marknads- och kommunikationschef Landshypotek Bank, 070-299 24 08