Bokslutskommuniké 2017: Starkt årsresultat och lyckad huslåneintroduktion för Landshypotek Bank

Landshypotek Bank gör ett starkt resultat för 2017. Resultatet, exklusive nettoresultatet av finansiella transaktioner, förbättrades med närmare 60 miljoner kronor och slutade på 387 miljoner kronor. Banken visar också tillväxt inom såväl inlåning som utlåning. Under hösten har Landshypotek Bank gjort en lyckad introduktion på bolånemarknaden. 

– Vi gör ett historiskt starkt underliggande resultat. Framförallt har vi haft en väldigt bra höst med en lyckad start för marknadsintroduktionen av våra bolån och kraftigt ökad synlighet. Det har gjort att vi har kunnat välkomna många nya kunder, såväl jord- och skogsbrukskunder som huslånekunder till vår bank, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD på Landshypotek Bank.

Utlåningsvolymen ökade under året med två miljarder kronor och uppgick till 68,5 (66,5) miljarder kronor. Även inlåningen ökade och uppgick vid årsskiftet till 12,7 (11,7) miljarder kronor.

Årets lägre nettoresultat av finansiella transaktioner försämrade resultatet när de posterna inkluderas. Rörelseresultatet, inklusive nettoresultatet av finansiella transaktioner, uppgick till 339,2 (353,4) MSEK, vilket var 14,2 MSEK lägre jämfört med 2016. Det underliggande resultatet, exkluderat nettoresultatet av finansiella transaktioner, uppgick till resultatförbättrande 387,3 (327,3) miljoner kronor.

Bankens kreditförluster är fortsatt ytterst låga. Banken redovisar kreditförluster netto på 12,5 (14,8) miljoner kronor. Räntenetto förbättrades något och kostnaderna låg på samma nivå som föregående år.

Under det fjärde kvartalet har Landshypotek Bank introducerat sig på bolånemarknaden. Med ett flertal aktiviteter på marknaden och ett särskilt introduktionserbjudande har banken nått nya kunder. Redan efter några månader, vid årsskiftet, uppgick utlåningen till kunder som lånar till hus till en halv miljard kronor. Men även fler jord- och skogsbrukskunder har sökt sig till banken.  

– Nu har vi gått in i 2018 med en positiv känsla och fullt fokus på stärkt marknadsnärvaro som bank för att spara och låna, till hus eller till jord- och skogsbruk. Vi vill presentera vår bank för allt fler på den svenska bankmarknaden, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD på Landshypotek Bank.

Styrelsen i Landshypotek Bank beslutar med bokslutet att lämna 170 miljoner kronor i koncernbidrag till ägarna. Banken ägs av 40 000 lånekunder inom jord och skog, organiserade i Landshypotek Ekonomisk Förening. Koncernbidraget används till den ekonomiska föreningens verksamhet och efter föreningens beslut, till medlemsutdelning. Beslut om medlemsutdelning fattar föreningen på sin stämma i april.

Läs hela Bokslutskommunikén

För ytterligare information och kommentarer:

Tomas Uddin, Marknad- och kommunikationschef på Landshypotek Bank, 070-2992408

Catharina Åbjörnsson Lindgren, VD, och Fredrik Sandberg, CFO, nås via Tomas Uddin. 

Denna information är sådan information som Landshypotek Bank AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2018 kl. 8.45 CET. 

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank är en av de tio största bankerna i Sverige och har till huvuduppgift att finansiera Sveriges jord- och skogsbrukare. Banken erbjuder även sparande för alla och bolån till husägare. Kunderna i banken bidrar till att stärka de gröna näringarna och att vi alla därmed kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har närmare 180 medarbetare på 19 orter i Sverige.

I korthet:

Januari – december 2017 (jämfört med januari – december 2016)

 • Rörelseresultatet uppgår till 339,2 (353,4) MSEK.
 • Det underliggande rörelseresultatet, exklusive finansiella transaktioner, uppgår till 387,3 (327,3) MSEK.
 • Räntenettot uppgår till 800,4 (737,2) MSEK.
 • Kostnaderna uppgår till 402,5 (402,4) MSEK.
 • Kreditförluster netto uppgår till 12,5 (14,8) MSEK.
 • Utlåningen uppgår till 68,5 (66,5) miljarder SEK.
 • Inlåningen uppgår till 12,7 (11,7) miljarder SEK.

Oktober – december 2017 (jämfört med juli – september 2017)

 • Rörelseresultatet uppgår till 91,2 (93,2) MSEK.
 • Det underliggande rörelseresultatet, exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 96,0 (93,5) MSEK.
 • Räntenettot uppgår till 208,6 (197,8) MSEK.
 • Kostnaderna uppgår till 108,7 (100,4) MSEK.
 • Kreditförluster netto uppgår till 4,6 (4,1) MSEK.
 • Utlåningen uppgår till 68,5 (67,6) miljarder SEK.
 • Inlåningen uppgår till 12,7 (12,5) miljarder SEK.