Finansinspektionen upphäver tidigare föreläggande om Landshypotek Banks värderingar

Finansinspektionen har beslutat att avskriva ärendet avseende en av Landshypotek Banks värderingsmetoder. Landshypotek Bank hade överklagat beslutet om ett föreläggande till förvaltningsrätten. Nu har ärendet avskrivits hos myndigheten. Överklagandet har också dragits tillbaka.

Det var i juni 2017 som Finansinspektionen beslutade om ett föreläggande för Landshypotek Bank om att göra rättelse avseende användningen av en av bankens metoder för att fastställa marknadsvärdet på fastigheter som inte är avsedda för bostadsändamål. Landshypotek Bank överklagade beslutet till förvaltningsrätten som inhiberade beslutet. Banken har hela tiden hävdat att den aktuella metoden uppfyller kraven för individuella värderingar.

Vid sidan av rättsprocessen har banken och myndigheten fortsatt dialogen under vintern. Landshypotek Bank arbetar ständigt för att förbättra sin värderingsprocess och med det också inhämta mer information och beakta fler informationskällor i värderingsprocessen.

Finansinspektionen bedömer att de justeringar som banken kommer att vidta i värderingsprocessen sammantaget utgör sådana nya omständigheter som förändrar förutsättningarna för myndighetens föreläggande. Föreläggandet upphävs därför och ärendet avskrivs från vidare handläggning.

– Det känns otroligt positivt att vi har kommit överens om en väg framåt. Vi har haft en konstruktiv dialog där myndigheten nu avskriver ärendet utan fortsatt rättslig prövning, säger Martin Kihlberg, tf chefsjurist och chef för public affairs, på Landshypotek Bank. 

– Efter den här dialogen har vi nu klara och långsiktiga förutsättningar för att utveckla banken, stärkta i vårt sätt att arbeta och samtidigt utmanade i att fortsätta förbättra värderingsprocessen. Utfallet ger oss en bra grund för att fortsätta stärka vår konkurrenskraft på marknaden och göra oss allt bättre och tryggare som bank för svenska jord- och skogsbrukare, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD Landshypotek Bank. 

Ytterligare kommentarer och information:

Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD Landshypotek Bank, via Tomas Uddin, 070-299 24 08 

Martin Kihlberg, tf chefsjurist och chef för public affairs, 08- 08-459 04 86, martin.kihlberg@landshypotek.se

Tomas Uddin, Marknads- och kommunikationschef, 070-299 24 08, tomas.uddin@landshypotek.se

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank är en av de tio största bankerna i Sverige och har till huvuduppgift att finansiera Sveriges jord- och skogsbrukare. Banken erbjuder även sparande för alla och bolån till husägare. Kunderna i banken bidrar till att stärka de gröna näringarna och att vi alla därmed kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har 170 medarbetare på 19 orter i Sverige.