Landshypotek Bank delårsrapport kvartal 3 2018: Bolånen bidrar positivt till ett växande Landshypotek

Landshypotek Bank visar ett starkt resultat för årets första tre kvartal. Bankens tillväxt märks i kundantal och volym, men breddningen börjar nu också märkas i resultatet. ”Vår satsning på bolån är långsiktig men vi kan redan nu se att volymökningen börjar ge ett positivt bidrag till resultatet”, säger Per Lindblad, VD för Landshypotek Bank.

Rörelseresultatet för årets tre första kvartal uppgick till 298,7 (248,0) miljoner kronor. Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick rörelseresultatet till 281,5 (291,3) miljoner kronor.

Både utlåning och inlåning fortsätter att öka. Banken har nu 71,5 (67,6) miljarder kronor i utlåning och 13,7 (12,5) miljarder kronor i inlåning. Under det tredje kvartalet nådde banken tre miljarder kronor i utlåning till bolån.

- Vi har en stark underliggande intjäning och det är glädjande att den nu syns tydligare även i resultatet. Nu börjar också vår diversifiering att märkas, intjäningen blir mer stabil och banken mer hållbar, säger Per Lindblad.

Kostnaderna ökar enligt plan och uppgick under årets första tre kvartal till 320,4 (293,7) miljoner kronor. Banken har ökat affärsutvecklingsaktiviteten och antalet medarbetare, dels för att hantera de nya bolånekunderna, dels för att fortsatt kunna stärka banken som helhet.

För många av bankens kunder har kvartalet fortsatt att präglas av sommarens torka. Som jord- och skogsbrukarnas bank har banken haft täta dialoger med kunderna och genom individuella bedömningar diskuterat vad som är bra och möjligt för den enskilde företagaren.

- Vi har agerat genom att ytterligare aktivera vår organisation, för att vara ännu närmare kunderna, uppmuntra till dialog och kunna göra bästa bedömningar både av nuvarande situation och för framtiden, tillägger Per Lindblad.

I delårsrapporten går det att läsa mer om resultatet och även om vad som sker i omvärlden inom ekonomin, bolånemarknaden och jord och skog.

Hela rapporten finns bifogad.

Denna information är sådan information som Landshypotek Bank AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober kl. 08:00 CEST.

För mer information, kontakta:
Tomas Uddin, Marknads- och kommunikationschef, 070-299 24 08
Fredrik Sandberg, CFO Landshypotek Bank, 08- 08-459 04 06
Per Lindblad, VD Landshypotek Bank, nås via Tomas Uddin.

I korthet:

Januari – september 2018 (jämfört med januari – september 2017)

• Rörelseresultatet uppgår till 298,7 (248,0) MSEK.
• Det underliggande rörelseresultatet, resultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 281,5 (291,3) MSEK.
• Räntenettot uppgår till 590,5 (591,8) MSEK.
• Kostnaderna uppgår till 320,4 (293,7) MSEK.
• Kreditförluster netto hade en positiv resultatpåverkan om 7,3 (-7,9) MSEK.
• Utlåningen uppgår till 71,5 (67,6) miljarder SEK.
• Inlåningen uppgår till 13,7 (12,5) miljarder SEK.

Juli – september 2018 (jämfört med april – juni 2018)

• Rörelseresultatet uppgår till 100,7 (95,7) MSEK.
• Det underliggande rörelseresultatet, resultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 102,8 (91,4) MSEK.
• Räntenettot uppgår till 204,5 (198,6) MSEK.
• Kostnaderna uppgår till 101,5 (112,5) MSEK.
• Kreditförluster netto hade en resultatpåverkan om -1,4 (4,0) MSEK.
• Utlåningen uppgår till 71,5 (70,8) miljarder SEK.
• Inlåningen uppgår till 13,7 (13,5) miljarder SEK.