Landshypotek Banks Lantbrukspanel: Lantbrukarna efterlyser större konsumentintresse för svenskt lantbruk

Likvärdiga konkurrensvillkor med övriga länder och större intresse hos konsumenten. Det är viktigast för det svenska lantbrukets framtid anser Landshypotek Banks nya Lantbrukspanel, bestående av lantbruksföretagare över hela landet. 

Landshypotek Banks Lantbrukspanel visar att över hälften av lantbrukarna tycker att det som är viktigast för lantbrukets framtid är lika konkurrensvillkor med andra länder och ett större intresse för svensk produktion hos konsumenterna.

– Att det finns ett intresse för det svenska lantbruket är viktigt för att kunna öka sin förståelse och lära sig mer om det moderna jord- och skogsbruket. Engagemanget för jord- och skogsbruket har under sommaren varit väldigt stort och positivt men det krävs mer än så. För att exempelvis kunna göra medvetna och bättre val i butik krävs kunskap både om lantbrukets förutsättningar och verksamhet, säger Johan Asklund, affärschef för jord- och skogsutlåningen på Landshypotek Bank.

Andra frågor som lantbrukarna tycker är viktiga för det svenska lantbrukets framtid är fortsatt god djuromsorg och miljömässigt brukande, tillgång till finansiering anpassad för lantbrukets villkor och att korta avståndet mellan lantbrukaren och konsumenten.

Landshypotek Banks Lantbrukspanel är en nystartad panel som ska visa upp och ge förståelse för vad våra svenska lantbrukare tycker i olika frågor. Den här omgången frågor ställdes innan sommarens torka och skogsbränder. Svaren från panelen visar att lantbrukarna känner sig missförstådda och förbisedda av politiker, media och allmänheten. Enbart en femtedel av lantbrukarna anser att de uppskattas av politikerna. En överväldigad majoritet (åtta av tio) paneldeltagare anser att allmänheten inte har rätt bild av det svenska lantbruket och att jord och skog borde införas i skolans läroplan.

– Med vår lantbrukspanel kommer vi kunna ge en ökad förståelse till alla som är intresserade av att lära sig mer om det svenska lantbrukets betydelse, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

Materialet är inte och gör inte anspråk på att vara statistiskt säkerställt, men med ett urval av landets främsta lantbruksföretagare som svaran­de ger panelen en god bild av känslan och uppfattningen hos landets bärande lantbrukare. Panelen kommer att genomföras återkommande. Varje svarspanel sammanställs i en rapport.

Läs alla frågor och svar i första omgången av svarspanelen i rapporten: Landshypotek Banks Lantbrukspanel 1/2018 – lantbrukarens roll i samhället.

Fråga och svar från panelen

Vad anser du är viktigast för svenskt lantbruks framtid?

Välj minst 1 och mest 3 alternativ

Större intresse för svensk produktion hos konsumenterna52%
Mer konkurrenslika villkor med övriga länder55%
Fortsatt god djuromsorg och miljömässigt brukande32%
Ökat stöd genom EU-budgeten4%
Enklare regler inom turism och småskalig livsmedelsproduktion på landsbygden12%
Att den yngre generationen vill ta över samt driva verksamheter på landsbygden27%
Tillgång till finansiering anpassad för lantbrukets villkor31%
Att korta avståndet mellan lantbrukaren och konsumenten29%
Bättre förutsättningar för den yngre generationen att ta över verksamheten25%
Vet ej0%
Annat5%

Landshypotek Banks Lantbrukspanel
En återkommande svarspanel med större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet. Med panelen på cirka 100 personer tar Landshypotek Bank tempen i olika frågor som rör branschen och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna. Med strukturomvandlingen står ett fåtal lantbrukare för stor del av den svenska 

För mer information vänligen kontakta:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank
070-285 13 63, sofie.essayh@landshypotek.se