Landshypotek Banks Lantbrukspanel: Lantbrukarna känner svag uppskattning från politiker

Ett stort engagemang och intresse visas nu från allmänheten och politiker för de svenska lantbrukarna som drabbas hårt av torkan. Det anger en förändring mot vad lantbrukarna upplever i vanliga vardagen. I Landshypotek Banks Lantbrukspanel, som gjordes innan torkan, uppger enbart en femtedel att de uppskattas av politikerna. Lantbrukarna upplever också att allmänheten inte har rätt bild av det svenska lantbruket.

Landshypotek Bank är jord- och skogsbrukarnas bank. I en återkommande Lantbrukspanel ställer banken frågor till större lantbruksföretagare om aktuella frågor. Materialet är inte och gör inte anspråk på att vara statistiskt säkerställt, men med ett urval av landets främsta lantbruksföretagare som svarande ger panelen en god bild av känslan och uppfattningen hos landets bärande lantbrukare.

I den senaste panelen, som gjordes före torkan, visar sig att enbart hälften av lantbrukarna i panelen känner sig uppskattade för sin insats som lantbrukare av allmänheten. Enbart en femtedel känner sig uppskattade av politiker.

– Engagemanget som visas hos allmänheten nu under torkan är välkommet. Våra svenska lantbrukare har en viktig roll och stor betydelse i samhället med att bruka jorden och skogen, producera mat av bra kvalitet och möjliggöra en levande landsbygd. Att lantbrukarna känner sig mindre uppskattade av politiker kan bero på att lantbruksfrågor i vanliga fall inte lyfts av politikerna, säger Per Lindblad, VD Landshypotek Bank.

Lantbrukarna i panelen tycker även att kunskapen brister. En stor majoritet, mer än fyra femtedelar av de tillfrågade i panelen, anser att allmänheten inte har en rätt bild av det svenska lantbruket. Nästan alla tycker däremot att det är viktigt att allmänheten har en rätt bild av lantbruket.

En tidigare undersökning gjord av Novus på uppdrag av Landshypotek Bank, med 2 000 svarande i oktober 2016, visar att svenskarnas syn på lantbruket av den moderna lantbrukaren inte alltid är så modern. Det finns ett stort intresse för lantbrukaren och lantbrukets produkter. Många äter gärna närproducerat men trots detta så frågar de inte var maten på den lokala lunchrestaurangen kommer ifrån och de har ganska dålig kunskap om våra svenska livsmedel visar undersökningen. 

– Vi har tidigare sett att det finns en bristande kunskap hos allmänheten om det svenska lantbruket idag. Bristen på kunskap riskerar givetvis att märkas vid de val som görs vid butikshyllan. Den bild som konsumenten har av näringen är därför viktig för branschens framtid och utveckling, säger Johan Asklund, affärschef för jord- och skogsutlåningen på Landshypotek Bank.

Landshypotek Banks Lantbrukspanel: En återkommande undersökning med större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet. Med panelen på cirka 100 personer tar Landshypotek Bank tempen i olika frågor som rör branschen och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna. Med strukturomvandlingen står ett fåtal lantbrukare för stor del av den svenska livsmedelsproduktionen. Bland de svarande finns några av landets större lantbruksföretagare. Undersökningen är inte statistiskt säkerställd, men ger en god bild av känslan hos landets större lantbrukare och därmed större primärproducenter av livsmedel.

Enkätundersökningen

Tycker du att dina insatser som lantbrukare uppskattas/uppmärksammas hos allmänheten?

Ja54%
Nej32%
Vet ej14%

Tycker du att dina insatser som lantbrukare uppskattas/ uppmärksammas hos politiker?

Ja19%
Nej74%
Vet ej7%

Anser du att allmänheten har rätt bild av svenskt lantbruk idag?

Ja10%
Nej81%
Vet ej9%

Är det viktigt att allmänheten har en god förståelse för dagens svenska lantbruk?

Värdera från 1-5 där 1=inte viktigt alls och 5=mycket viktigt

10%
21%
34%
420%
575%
Vet ej0%

För mer information vänligen kontakta:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank,
070-285 13 63sofie.essayh@landshypotek.se