Personuppgiftsbehandling

Information om personuppgiftsbehandling i rekryteringsprocessen

Personuppgiftsansvarig är Landshypotek Bank AB (nedan nämnd Banken) 

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av hur Landshypotek Bank AB (banken) behandlar personuppgifter i rekryteringsprocessen och i enlighet med dataskyddsförordningen (EU (2016/679)). 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är:

Landshypotek Bank AB (publ)
Box 14092
104 41 Stockholm
tel.nr. 077 144 00 20
orgnr: 556500-2762
kundservice@landshypotek.se

Varbi AB är personuppgiftsbiträde i förhållande till det använda rekryteringssystemet.

Vad gör vi med din information?

Ändamålet med insamling och behandling av personuppgifter är att hantera rekrytering till bankens verksamhet.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Banken behandlar de personuppgifter som lämnats i samband med intresseanmälan och ansökan till banken. Banken kan även komma att spara e-post, kommunikation eller på annat sätt dokumentera din interaktion och kommunikation med banken. Personuppgifter kan även komma att samlas in från annan källa, såsom tidigare eller befintliga arbetsgivare och referenter.

Nedan ser du vilka kategorier av personuppgifter vi kan behandla under rekryteringsprocessen samt exempel på vilka personuppgifter som ingår i dessa kategorier.

Individuppgifter - namn, adress, personnummer, telefonnummer
Kredituppgifter - kreditupplysning (UC)
Hälsouppgifter - information om hälsa i samband med försäkringsskydd

Vad är syftet med våra behandlingar av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter bearbetas och lagras med syftet att hantera din ansökan och för att rekrytera personal till bankens verksamhet.

Rättslig grund för bankens hantering av dina personuppgifter

De rättsliga grunderna vid behandlingen av personuppgifter är som följer:

Berättigat intresse
Den rättsliga grunden för bankens behandling av dina personuppgifter är att det är ett berättigat intresse för banken eftersom behandlingen utförs på din begäran och endast omfattar de uppgifter som du väljer att lämna till oss.

Samtycke
Du samtycker att dina personuppgifter samlas in via rekryteringssystemet, när du gör en ansökan via rekryteringssystemet. Du har rätt att återkalla ditt samtycke, detta görs genom att kontakta banken på samma sätt som anges under rubrik ”Dataskyddsombud”.

Intresseavvägning
I det fall en anställd på banken har rekommenderat dig kommer banken behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Detta sker under den tid det tar från det att rekommendation inkommer till det att du får information om att du rekommenderats och får möjlighet att själv göra en ansökan.

Rättslig förpliktelse
Banken kan, även efter det att rekryteringen avslutats, behöva spara personuppgifter under viss tid. Detta görs för att uppfylla de skyldigheter banken har enligt diskrimineringslagen.

Behandling av personuppgifter av annan än Landshypotek Bank

Behandling av personuppgifter kan ske av våra anställda som är inblandade i rekrytering och tredje part som hjälper banken i rekryteringsprocessen. 

De personuppgifter som samlas in via rekryteringssystemet behandlas enbart inom EU/EES.

Överföring av personuppgifter

Vi kommer endast att överföra personuppgifter till tredje part i begränsade situationer. Vi kan komma att överföra personuppgifter till;

  • våra leverantörer och underleverantörer, i deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden, enligt våra instruktioner, för tillhandahållandet av tjänsten;
  • myndigheter eller juridiska rådgivare i händelse av misstänkt brottslighet eller otillbörligt beteende; och
  • myndigheter, juridiska rådgivare eller andra aktörer, om det krävs av oss enligt lag eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Banken behandlar dina uppgifter under den tid som rekrytering pågår och därefter under högst två (2) år för det fall banken går vidare med annan arbetssökande i syfte att återkoppla, följa upp rekryteringsprocessen och kunna erbjudande dig tjänster liknande den du sökt. Har du sökt eller gjort en intresseanmälan via bankens sida på Varbi kan du själv fritt radera ditt konto och dina uppgifter och då är de inte längre tillgängliga för banken. För det fall anställningsavtal ingås kommer personuppgifterna att lagras så länge anställningsförhållandet består och därefter i högst tio (10) år.

Att banken sparar dina uppgifter i två (2) år efter att rekryteringen avslutats görs för att uppfylla de skyldigheter banken har enligt diskrimineringslagen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som banken behandlar och har därmed rätt att få ett registerutdrag. Utöver det har du även rätt till:

  • begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift
  • begära radering av eller begränsning av behandlingen av personuppgifter
  • invända mot behandlingen
  • under vissa förutsättningar, och om banken behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke, få ut de personuppgifter från banken som du själv har tillhandahållit till banken och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av banken i det enskilda fallet. I vissa fall kan banken inte radera uppgifter, eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas på grund av avtalsförhållande eller på grund av lagstiftning.

Dataskyddsombud

Banken har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att banken följer reglerna om skydd av personuppgifter i banken. Har du frågor eller vill ha ytterligare information om bankens hantering av personuppgifter kan du kontakta bankens Dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@landshypotek.se. Du kan även vända dig till Datainspektionen avseende frågor som rör personuppgiftsbehandling.

Om du har frågor avseende rekryteringsprocessen eller om tjänsten du söker hänvisar vi till de kontaktvägar som står angivna i rekryteringsannonsen.