Personuppgiftsbehandling

Så behandlar vi dina personuppgifter

Landshypotek Bank behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med ansökan av utannonserade tjänster eller vid en spontanansökan. Vi kan även komma att spara e-post, kommunikation eller på annat sätt dokumentera din interaktion med banken. Personuppgifter kan även komma att samlas in från annan källa, såsom LinkedIn, tidigare eller befintliga arbetsgivare och referenter. Personuppgifterna som insamlas i rekryteringssyfte sparas i maximalt två år. 

Information om Landshypotek Banks personuppgiftsbehandling i rekryteringsprocessen

Här beskrivs sammanfattande hur Landshypotek Bank AB (nedan benämnd banken) behandlar personuppgifter i rekryteringsprocessen  i enlighet med dataskyddsförordningen (EU (2016/679).

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är:

Landshypotek Bank AB (publ)
Box 14092
104 41 Stockholm
tel.nr. 077 144 00 20
orgnr: 556500-2762
kundservice@landshypotek.se

Här ser du också vad personuppgifterna bland annat kommer att användas till, hur länge vi sparar dem samt hur du kan få tillgång till dina personuppgifter, kan framföra synpunkter eller ställa frågor om behandlingen.

Vad gör vi med din information?

Banken behandlar de personuppgifter som registreras i samband med att du skickar in en ansökan samt under rekryteringsprocessen. Ändamålet med behandlingen är att vi ska få tillgång till de personuppgifter som du önskar dela med oss som underlag för rekrytering.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Banken behandlar de personuppgifter som lämnats i samband med ansökan till utannonserade tjänster och vid spontanansökan; såsom namn, e-post, telefonnummer, adress, CV, personligt brev etcetera. Banken kan även komma att spara dokumentation av kommunikationen eller interaktionen med banken. Personuppgifter kan även komma att samlas in från annan källa, såsom LinkedIn, tidigare eller befintliga arbetsgivare och referenter.

De här kategorierna av personuppgifter, samt vad som ingår i dem, kan vi komma att behandla under rekryteringsprocessen.

Individuppgifter - namn, adress, personnummer, telefonnummer
Kredituppgifter - kreditupplysning (UC)
Hälsouppgifter - information om hälsa i samband med försäkringsskydd

Vad är syftet med våra behandlingar av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter bearbetas och lagras med syftet att hantera din ansökan och för att rekrytera personal till bankens verksamhet. Landshypotek har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, röjande, förlust, ändring, förstörelse eller annan olaglig behandling.

Rättslig grund för bankens hantering av dina personuppgifter

De rättsliga grunderna vid behandlingen av personuppgifter är:

Berättigat intresse
Den rättsliga grunden för bankens behandling av dina personuppgifter är att det är ett berättigat intresse för banken eftersom behandlingen utförs på din begäran och endast omfattar de uppgifter som du väljer att lämna till oss.

Samtycke
Du samtycker att dina personuppgifter samlas in via rekryteringssystemet Varbi, när du gör en ansökan via rekryteringssystemet. Du har rätt att återkalla ditt samtycke, detta görs genom att kontakta banken på samma sätt som anges under rubrik ”Dataskyddsombud”.

Rättslig förpliktelse
Banken kan, även efter det att rekryteringen avslutats, behöva spara personuppgifter under viss tid. Detta görs för att uppfylla de skyldigheter banken har enligt diskrimineringslagen.

  • myndighetsbeslut.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Banken behandlar dina uppgifter under den tid som rekrytering pågår och därefter under högst två (2) år för det fall banken går vidare med annan arbetssökande i syfte att återkoppla, följa upp rekryteringsprocessen och kunna erbjudande dig tjänster liknande den du sökt. Har du sökt eller gjort en intresseanmälan via bankens sida på Varbi kan du själv fritt radera ditt konto och dina uppgifter och då är de inte längre tillgängliga för banken.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter gällande de personuppgifter som banken behandlar om dig.

  • Du kan få en kopia på dina personuppgifter (ett så kallat registerutdrag). Du kan begära rättelse om du upptäcker att banken har en felaktig eller ofullständig uppgift om dig.
  • Du kan begära  radering, eller begränsning av, behandlingen av personuppgifter under vissa förutsättningar.
  • Du kan invända mot bankens behandling av dina personuppgifter som görs med stöd av bankens berättigade intresse som beskrivs ovan under avsnittet rättslig grund.

Kontaktuppgifter

Om du önskar utöva någon rättighet som specificeras, har frågor eller synpunkter på hur banken behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta bankens Dataskyddsombud på dataskyddsombud@landshypotek.se

Om du har klagomål på bankens hantering av dina personuppgifter kan också alltid kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). För kontaktuppgifter se imy.se.