Hand gräver i jorden intill små nyutslagna plantor.

Tack för era insatser!

Som en ekonomisk förening är medlemsinsatserna av en grundläggande betydelse för Landshypotek – för hur mycket pengar banken kan låna ut för investeringar i det svenska jord- och skogsbruket och boendefinansiering står i direkt proportion till storleken på det insatskapital som årligen skjuts till. Efter att 2023 års insatser nu har summerats uppgår det så viktiga kärnprimärkapitalet till närmare 2,035 miljarder.

 

  – Cirka en tredjedel av Landshypoteks egna kapital består av insatser från medlemmarna och utvecklingen av insatskapitalet har varit väldigt bra över tid. Under det senaste decenniet har det fördubblats. Vi ser det som ett bevis på förtroende och förväntan på verksamheten i vår bank, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Genom medlemmarnas investeringar säkerställs alltså att Landshypoteks kapitalsituation förblir mycket god och återinvesteringar i de gröna näringarna möjliggörs genom årlig utdelning. Per-Olof, som även leder föreningsstyrelsens särskilda kapital- och ägarutskott, som särskilt följer utvecklingen av det egna kapitalet, känner sig trygg utifrån den finansiella stabilitet som Landshypotek uppvisar.

Efter fjolårets tillskott av 87 miljoner i nytt insatskapital uppgår de totala medlemsinsatserna till närmare 2,035 miljarder kronor. Det ger Landshypotek en trygg bas att stå på för att stärka oss för framtiden och nästa generation jord- och skogsbrukare som en dag ska ta över.  

Årets utdelning klubbas 7 maj

Utifrån Landshypoteks fortsatt stabila och goda resultat under 2023  har bankens styrelse beslutat att avsätta ett koncernbidrag om 263 miljoner kronor till den ekonomiska föreningen. Av dem har föreningens styrelse föreslagit att 244 miljoner, motsvarande 12 procent på insatskapitalet, ska delas ut i maj. 

Utdelningsbeslutet tas på föreningsstämman 7 maj. Hur stor del av utdelningen varje medlem får ta del av beror på storleken på det egna insatskapitalet per 31 december 2023. Utdelningen planeras att betalas ut under våren då alla medlemmar också får sitt utdelningsbesked i brevlådan och i internetbanken.

Redan nu finns möjligheten att placera 2024 år insatskapital till en fast ränta på 5,50 procent.
Läs mer om villkoren för fastränteplaceringen här

*Information om bundet riskkapital
Insatskapital är bundet riskkapital i Landshypotek Ekonomisk Förening och återbetalning sker i enlighet med föreningens stadgar. Insatskapital per den 31 december utgör grund för utdelning efter beslut av den årliga föreningsstämman. Årlig utdelning är ej garanterad och insatskapitalet omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Läs mer om möjligheten att investera i Landshypotek och villkoren här.

Mer om det så viktiga kärnprimärkapitalet

Enligt kapitalkravsregelverket måste en viss andel av bankens totala egna kapital bestå av kärnprimärkapital. Det innebär att tillväxten i bankens utlåning till jord- och skogsbruket och andra investeringar på gårdar runt om i landet är beroende av att även medlemsinsatserna växer eftersom relationen mellan medlemsinsatser och utlåningen måste uppgå till en viss nivå. Genom ökade medlemsinsatser kan alltså Landshypotek fortsätta att bidra till ett konkurrenskraftigt jord- och skogsbruk och levande landsbygder.