Att ta med i beräkningen vid maskinfinansiering

Att investera i en skotare, skördare eller andra kostsamma maskiner innebär många val. Det gäller både att jämföra märke och modell, väga nytt mot begagnat och fundera över finansieringen. Ska man välja att köpa med sparade medel, ta ett lån, avbetala eller leasa? Landshypotek Bank får ofta frågor runt maskinfinansiering och delar med sig av några hållregler att ta med i beräkningen.

Både banker, finansbolag och maskinhandlare erbjuder idag olika möjligheter att finansiera ett maskinköp om du inte har det kapital som behövs själv. Vilken finansieringsform du ska välja beror på ditt bolags enskilda förutsättningar och ekonomi. Landshypotek Bank samarbetar med DNB Finans runt maskinfinansiering och utifrån vad som passar kunden bäst försöker man alltid att hitta en bra lösning tillsammans.

Det går inte att dra några generella slutsatser om att den ena eller andra finansieringsformen alltid passar ett visst företag. Rådet vi kan ge till den som ska köpa en maskin och undrar över finansieringen är att ta kontakt med en rådgivare och diskutera sig fram till en bra lösning. 

I resonemanget tittar vi bland annat på hur intäktsflödet ser ut i företaget. Vi vill gärna ha en payoffkalkyl som visar att investeringen är lönsam. Vi resonerar också kring kontantinsats, inbyte, restvärde och löptid. För en del passar en jämn kostnad över tid bäst, andra föredrar rak amortering och kan ta en högre kostnad i början. 

Avbetalning, leasing eller bottenlån i fastighet

Med avbetalning äger du själv maskinen eller fordonet och betalar oftast en egen kontantinsats på 20 procent. Resten betalar du av bit för bit. Avbetalningsvillkoren kan anpassas efter säsongsvariationer och annat som påverkar likviditeten i ditt företag. Ingående moms är fullt avdragsgill och det går att extraamortera eller lösa hela krediten i förtid om du så vill. Ofta räcker det med maskinen som säkerhet. Samtidigt ska det betonas att det är vettigt att avskrivningen matchas mot amorteringen och att restvärdet på maskinen efter löptiden är rimligt i ett marknadsperspektiv.

Leasing kan istället liknas vid en form av långtidshyra där leasingbolaget äger maskinen och du nyttjar den. Utrustning som inte är eller utgör tillbehör till fast egendom kan i många fall leasas. Leasingtiden, och därmed kostnaden, anpassas bland annat till maskinens ekonomiska livslängd. Vanligen är leasingtiden 36-72 månader. Väljer du leasing som finansieringsmetod betalar du under en i förväg bestämd period och behovet av ett stort initialt utlägg är mindre. Betalning görs ofta via en jämn månatlig avbetalning och så länge maskinen har ett operativt värde för verksamheten. Månadskostnaden påverkas av utrustningens restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger lägre månadskostnad - och tvärtom.

Leasingavtalet läggs normalt upp så att restvärdet motsvarar objektets marknadsvärde vid avtalstidens slut. För att det inte ska bli för stort glapp mellan restvärde och marknadsvärde lägger man oftast 10-20 procent av objektets baspris i en första förhöjd leasingavgift. Eventuella övervärden vid hyrestidens slut tillfaller givetvis företaget.

Variera avskrivningen

På frågan om vad som är fördelen med avbetalningsköp ser vi främst möjligheten att variera avskrivningen i företaget med hjälp av skattemässiga över/under avskrivningar utifrån den fastställda avskrivningsplanen för objektet. Att hyra eller leasa påverkar däremot endast resultaträkningen, eftersom den inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Hela avgiften är avdragsgill, du slipper restvärdes- eller värdeminskningsrisken och rörelsekapitalet kan i stället användas för andra driftkostnader. En annan fördel är att investeringen blir lättare att överblicka

Finns det lediga pantbrev i jordbruks- eller skogsfastigheten är ett alternativ att belåna den för att finansiera hela köpet, eller kontantinsatsen vid ett avbetalningsupplägg. Men behöver du ta ut nya pantbrev skulle jag i första hand inte rekommendera det finansieringsalternativet då kostnaden är 2 procent på beloppet. Det kan också vara en nackdel att belåna fastigheten om låneutrymmet behövs för andra investeringar på gården. I de flesta fall är det bättre att använda maskinen som säkerhet och inte begränsa pantmöjligheten i sin fasta egendom. Man vet aldrig när grannfastigheten blir till salu.

Det viktigaste medskicket är ändå att först göra en behovsanalys och därefter visa att investeringen är lönsam. Ta sen kontakt med din bank eller annan finansiär som hjälper till med det rätta finansieringsupplägget.

Våra tips inför tillökning i maskinparken

  • Börja med att göra en behovsanalys med en payoffkalkyl som visar att investeringen är lönsam
  • Ta sen kontakt med din bank eller annan finansiär som kan ge dig råd och hjälpa till med det rätta finansieringsupplägget.
  • Med avbetalningsköp kan du variera avskrivningen med hjälp av skattemässiga över/under avskrivningar utifrån avskrivningsplanen för objektet.
  • Att hyra eller leasa påverkar däremot bara resultaträkningen. Hela avgiften är avdragsgill, du slipper restvärdes- eller värdeminskningsrisken och rörelsekapitalet kan i stället användas för andra driftkostnader.
  • Finns det lediga pantbrev i jordbruks- eller skogsfastigheten kan ett alternativ vara att belåna den för att finansiera hela köpet eller kontantinsatsen vid ett avbetalningsupplägg.