Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Vi är måna om att du ska veta hur dina personuppgifter används och med vilken laglig grund vi gör det. I tabellen nedan kan du läsa mer om syftet med personuppgiftsbehandlingen, vilka kategorier av personuppgfter som används för respektive syfte samt vilken laglig grund (enligt gällande Dataskyddsförordning, GDPR) vi har för personuppgiftsbehandlingen.

Personuppgiftsbehandling relaterat till försäkringsförmedlingsverksamhet

Beskrivning Laglig grund

Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?

Kategorier av personuppgifter som används för syftet
Landshypotek Bank är anknuten försäkringsförmedlare till Maiden Life and General. Individuppgifter behandlas för att identifiera kunder som kan vara intresserade av att ta kontakt med Maiden Life and General. Avtalsförhållandet Nej

 

 

Individuppgifter

Landshypotek Bank har tidigare förmedlat Låneskyddsförsäkring via EuroAccident (såsom anknuten försäkringsförmedlare). Denna produkt stängdes för nyteckning första januari 2017, men banken behöver spara personuppgifter kopplat till låneskyddet för att möjliggöra hantering av framtida krav från kunderna. Avtalsförhållandet Nej

Individuppgifter
Försäkringsuppgifter
Kunduppgifter

Användning av personuppgifter för att förmedla kontakt till externa samarbetspartners

Beskrivning Laglig grund Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande? Kategorier av personuppgifter som används för syftet
Landshypotek Bank samarbetar med externa samarbetspartners för exempelvis juridisk rådgivning och försäkring. Vi kan dela dina personuppgifter såsom individuppgifter till en extern samarbetspartner om vi har ditt samtycke eller om vi har rätt att göra det under gällande lagstiftning till exempel för att förse dig med en tjänst eller produkt du har avtalat om och där vår samarbetspartner är leverantör. Efter att banken lämnat dina personuppgifter till samarbetspartnern är denne personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifterna. Samtycke Nej Individuppgifter

Användning av personuppgifter i marknadsförings- och informationssyfte

Beskrivning Laglig grund

Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?

Kategorier av personuppgifter som används för syftet

 

Landshypotek Bank kommunicerar med befintliga kunder, konsumenter och företag via chatt, nyhetsbrev, och kampanjer. Detta görs för att informera dig som kund i Landshypotek Bank och eventuellt medlem i Landshypotek Ekonomisk Förening om exempelvis nyheter och erbjudanden.

Berättigat intresse
Samtycke

 

 

Nej

Individuppgifter
Kredituppgifter
Kunduppgifter

Landshypotek kommunicerar också via t.ex. marknadsföringsevent, nyhetsbrev, opinionsundersökningar och tävlingar, med potentiella kunder och intressenter, aktörer inom bl.a. intresseorganisationer, deltagarpaneler och media som kan ha intresse av information och nyheter relaterade till bankens verksamhet för ett rikare liv i hela landet, t.ex. finansiering av jord & skog, bolån, hållbarhet och gröna obligationer.

Berättigat intresse
Samtycke

Nej

Individuppgifter

Användning av personuppgifter för hantering av Landshypotek Banks medlemmar/ägare

Beskrivning Laglig grund

Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?

Kategorier av personuppgifter som används för syftet

Landshypotek Bank ägs av jord- och skogsbrukare. Som lånekund inom jord och skog blir du automatiskt medlem. Medlemmarna är organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek Ekonomisk Förening äger hela Landshypotek Bank AB och banken utför vissa aktiviteter i dess kunders/ägares intressen. Dessa aktiviteter inkluderar öppning/avslut av insats och medlemskonton *(I särskilda fall kan hälsouppgifter behandlas med stöd av art 9.2f i samband med ansökan om förtida uttag av insatskapital), administrera överföringar och insättningar, administrera utdelningsbesked och inbjudningar till stämmor. För att genomföra dessa aktiviteter behandlar banken medlemmarnas personuppgifter i ett medlemsregister.

Avtalsförhållandet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rättslig förpliktelse

 

 

Nej

Individuppgifter
Kunduppgifter
Kredituppgifter
Hälsouppgifter*

Vidare utför Landshypotek Ekonomisk Förenings värderingsorganisation, fastighetsvärderingar på uppdrag av Landshypotek Bank.

Avtalsförhållandet

Nej

Individuppgifter
Kunduppgifter
Kredituppgifter

Användning av personuppgifter vid utredning av obeståndsärenden

Beskrivning Laglig grund

Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?

Kategorier av personuppgifter som används för syftet
Landshypotek Bank hanterar obeståndsärenden så som inkassoärenden och nedskrivningsprövningar i de fall betalningar från lånekunder uteblivit. 

Avtalsförhållandet
Berättigat intresse

 

 

Nej

Individuppgifter
Kunduppgifter
Kredituppgifter
Obeståndsuppgifter

Användning av personuppgifter för att hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism

Beskrivning Laglig grund

Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?

Kategorier av personuppgifter som används för syftet

Landshypotek Bank har skyldighet enligt lag att genomföra en rad åtgärder för att hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism där kunders personuppgifter behandlas.

Rättslig förpliktelse Berättigat intresse

Ja

Individuppgifter
Kunduppgifter
Kredituppgifter
Uppgifter rörande penningtvätt eller finansiering av terrorism

Användning av personuppgifter för att pröva, lämna och administrera krediter

Beskrivning Laglig grund

Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?

Kategorier av personuppgifter som används för syftet
Landshypotek Bank erbjuder finansiering av ägande, boende och företagande inom jord och skog. För att kunna erbjuda dessa tjänster på ett tryggt och säkert sätt måste vi som bank behandla våra lånekunders, medlåntagares, potentiella kunders, och verkliga huvudmäns personuppgifter för att kunna pröva, lämna och administrera krediter.

Avtalsförhållandet är den lagliga grunden.  *(I särskilda fall kan hälsouppgifter behandlas med stöd av art 9.2f i samband med ansökan om förtida uttag av insatskapital samt vid ansökan om amorteringsbefrielse). För behandling av uppgifter rörande penningtvätt eller finansiering av terrorism är rättslig förpliktelse respektive berättigat intresse den lagliga grunden. 

Ja

Individuppgifter
Kredituppgifter
Kunduppgifter
Hälsouppgifter*
Uppgifter rörande penningtvätt eller finansiering av terrorism

Användning av personuppgifter för sammanställning av intern rapportering och affärsanalys

Beskrivning Laglig grund

Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?

Kategorier av personuppgifter som används för syftet
För att kunna fatta välgrundade verksamhets- och strategibeslut görs en rad interna analyser inom Landshypotek Bank. Vid framtagningen av dessa rapporter kan personuppgifter användas. Rapporterna, som är slutprodukten, sammanställs på aggregerad nivå vilket innebär att det inte finns någon information som kan härledas till en specifik individ och dig som kund. Berättigat intresse Nej

Kredituppgifter
Individuppgifter
Kunduppgifter

Användning av personuppgifter för att identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över bankens risker

Beskrivning Laglig grund

Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?

Kategorier av personuppgifter som används för syftet
I arbetet med att identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över Landshypotek Banks risker görs en rad behandlingar av personuppgifter för att uppfylla lagstiftning angående riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Rättslig förpliktelse Nej

Individuppgifter
Kredituppgifter
Kunduppgifter

Användning av personuppgifter för uppfyllande av lagstadgad extern rapportering inklusive myndighetsrapportering

Beskrivning Laglig grund

Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?

Kategorier av personuppgifter som används för syftet
Landshypotek Bank behandlar personuppgifter för att uppfylla lagstadgad extern rapportering inklusive myndighetsrapportering som banken är skyldig att utföra. Rättslig förpliktelse Nej

Individuppgifter
Kunduppgifter
Kredituppgifter

Användning av personuppgifter för att öppna och administrera konton

Beskrivning Laglig grund

Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?

Kategorier av personuppgifter som används för syftet
Landshypotek Bank erbjuder dig som kund att öppna sparande i banken via våra sparkonton. För att kunna erbjuda en trygg, säker och laglig tjänst behöver vi behandla dina personuppgifter. Avtalsförhållandet är generellt den rättsliga grunden men behandlingar genomförs även till följd av rättslig förpliktelse, t ex betaltjänstlagen och rättslig förpliktelse respektive berättigat intresse gällande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ja

Kunduppgifter
Individuppgifter Uppgifter rörande penningtvätt eller finansiering av terrorism