Behandling av personuppgifter

 Lagring av personuppgifter relaterat till tidigare försäkringsförmedlingsverksamhet

Beskrivning Laglig grund

Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?

Landshypotek Bank har tidigare förmedlat Låneskyddsförsäkring via EuroAccident. Denna produkt stängdes för nyteckning första januari 2017, men banken behöver spara personuppgifter kopplat till låneskyddet för att möjliggöra hantering av framtida krav från kunderna. Avtalsförhållandet Nej

Användning av personuppgifter för att förmedla kontakt till externa samarbetspartners

Beskrivning Laglig grund Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?
Landshypotek Bank samarbetar med externa samarbetspartners för exempelvis juridisk rådgivning och försäkring. Vi kan dela dina personuppgifter såsom individuppgifter till en extern samarbetspartner om vi har ditt samtycke eller om vi har rätt att göra det under gällande lagstiftning till exempel för att förse dig med en tjänst eller produkt du har avtalat om och där vår samarbetspartner är leverantör. Efter att banken lämnat dina personuppgifter till samarbetspartnern är denne personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifterna. Samtycke Nej

Användning av personuppgifter i marknadsförings- och informationssyfte

Beskrivning Laglig grund

Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?

Landshypotek Bank kommunicerar med befintliga kunder, konsumenter och företag via nyhetsbrev och kampanjer. Detta görs för att informera dig som kund i Landshypotek Bank och eventuellt medlem i Landshypotek Ekonomisk Förening om nyheter och erbjudanden.

Landshypotek kommunicerar också via t.ex. nyhetsbrev och opinionsundersökningar, med aktörer inom bl.a. intresseorganisationer, deltagarpaneler och media som kan ha intresse av information och nyheter relaterade till bankens verksamhet för ett rikare i hela landet, t.ex. finansiering av jord & skog, bolån, hållbarhet och gröna obligationer.

Berättigat intresse

 

 

Nej

Användning av personuppgifter för hantering av Landshypotek Banks medlemmar/ägare

Beskrivning Laglig grund

Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?

Landshypotek Bank ägs av jord- och skogsbrukare. Som lånekund inom jord och skog blir du automatiskt medlem. Medlemmarna är organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek Ekonomisk Förening äger hela Landshypotek Bank AB och banken utför vissa aktiviteter i dess kunders/ägares intressen. Dessa aktiviteter inkluderar öppning/avslut av insats och medlemskonton, administrera överföringar och insättningar, administrera utdelningsbesked och inbjudningar till stämmor. För att genomföra dessa aktiviteter behandlar banken medlemmarnas personuppgifter.

Avtalsförhållandet

 

 

Nej

Användning av personuppgifter vid utredning av obeståndsärenden

Beskrivning Laglig grund

Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?

Landshypotek Bank hanterar obeståndsärenden så som inkassoärenden och nedskrivningsprövningar i de fall betalningar från lånekunder uteblivit. 

Avtalsförhållandet

 

 

Nej

Användning av personuppgifter för att hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism

Beskrivning Laglig grund

Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?

Landshypotek Bank har skyldighet enligt lag att genomföra en rad åtgärder för att hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism där kunders personuppgifter behandlas.

Rättslig förpliktelse

Ja

Användning av personuppgifter för att pröva, lämna och administrera krediter

Beskrivning Laglig grund

Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?

Landshypotek Bank erbjuder finansiering av ägande, boende och företagande inom jord och skog. För att kunna erbjuda dessa tjänster på ett tryggt och säkert sätt måste vi som bank behandla våra lånekunders, medlåntagares, potentiella kunders, och verkliga huvudmäns personuppgifter för att kunna pröva, lämna och administrera krediter.

Avtalsförhållandet är den lagliga grunden. För behandling av AML-uppgifter är rättslig förpliktelse den lagliga grunden. För behandling av hälsouppgifter i samband med amorteringsfrihet är ditt samtycke den lagliga grunden.

Ja

Användning av personuppgifter för sammanställning av intern rapportering och affärsanalys

Beskrivning Laglig grund

Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?

För att kunna fatta välgrundade verksamhets- och strategibeslut görs en rad interna analyser inom Landshypotek Bank. Vid framtagningen av dessa rapporter kan personuppgifter användas. Rapporterna, som är slutprodukten, sammanställs på aggregerad nivå vilket innebär att det inte finns någon information som kan härledas till en specifik individ och dig som kund. Berättigat intresse Nej

Användning av personuppgifter för att identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över bankens risker

Beskrivning Laglig grund

Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?

I arbetet med att identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över Landshypotek Banks risker görs en rad behandlingar av personuppgifter för att uppfylla lagstiftning angående riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål.  Rättslig förpliktelse Nej

Användning av personuppgifter för uppfyllande av lagstadgad extern rapportering inklusive myndighetsrapportering

Beskrivning Laglig grund

Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?

Landshypotek Bank behandlar personuppgifter för att uppfylla lagstadgad extern rapportering inklusive myndighetsrapportering som banken är skyldig att utföra. Rättslig förpliktelse Nej

Användning av personuppgifter för att öppna och administrera konton

Beskrivning Laglig grund

Innehåller behandlingen automatiserat beslutsfattande?

Landshypotek Bank erbjuder dig som kund att öppna sparande i banken via våra sparkonton. För att kunna erbjuda en trygg, säker och laglig tjänst behöver vi behandla dina personuppgifter. Avtalsförhållandet är generellt den rättliga grunden men behandlingar genomförs även till följd av rättslig förpliktelse, t ex betaltjänstlagen och åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ja