Idag publicerar vi vår investerarrapport för gröna obligationer

Sammanlagda nettotillväxten senaste året på de skogsfastigheter som finansierats av Landshypotek Banks gröna obligationer beräknas till 700 000 skogskubikmeter. Det innebär ett årligt koldioxidupptag och substitutionsnytta på cirka 2 miljoner ton koldioxid. För varje 1 miljon kronor som har investerats i obligationerna har cirka 240 ton koldioxid lagrats in och undvikits. Det framgår av investerarrapporten för bankens gröna obligationer som publiceras idag.

Den totala emitterade volymen för de två obligationerna är 8,25 miljarder kronor som finansierar en skogsareal på 426 000 hektar, vilket ungefär motsvarar ytan på Öland och Gotland tillsammans.

– Att vi under 2019 följde upp med ytterligare en framgångsrik skogsobligation visar på marknadens starka vilja att investera hållbart och bankens ambition att fortsätta finansiera det svenska hållbara skogsbruket, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek tog under våren 2018 fram sitt första gröna ramverk för att kunna emittera gröna obligationer. Ramverket är granskat och genomlyst av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet.

CICERO som gav det högsta betyget, ”Dark Green”. Under ramverket kan Landshypotek emittera såväl säkerställda som icke-säkerställda obligationer. De medel som Landshypotek erhåller från gröna obligationer ska användas till att finansiera hållbart skogsbruk, förnybar energi eller energieffektiva byggnader.

Läs investerarrapporten här (pdf).

Landshypotek Bank och skogen
Landshypotek har finansierat svenskt skogsbruk sedan 1836. Banken ägs av Landshypotek Ekonomisk Förening där bankens lånekunder inom jord och skog är medlemmar och därigenom äger banken. All vinst från banken återinvesteras i banken eller delas ut till föreningens medlemmar – Sveriges jord- och skogsbrukare.

Att som första aktör 2018 ge ut en grön säkerställd obligation som bygger på de svenska skogarna var unikt och helt i linje med Landshypoteks verksamhet att på allvar bidra till ett hållbart samhälle utifrån det som människor gör med sitt företagande runt om i landet varje dag.