Landshypotek Banks delårsrapport jan – mars 2020: Trygg verksamhet och stabilt resultat i en orolig tid

Landshypotek Banks rörelseresultat för årets första kvartal uppgick till 99 miljoner kronor, vilket var något bättre jämfört med såväl motsvarande period förra året (87 mnkr) som föregående kvartal (74 mnkr). Det visar delårsrapporten som publiceras idag.

– I vårt resultat ser vi enbart mindre spår av den dramatik som den senaste tiden präglat världen och världens finansiella marknader. Intjäningen är stabil och vi gör ett något bättre resultat jämfört med motsvarande period föregående år och även jämfört med föregående kvartal. Vi fortsätter att växa i volym, dock något långsammare än planerat. Vår del av lånemarknaden är något avvaktande, efter såväl riksbankens ränteförändring i början av året som det samhällsekonomiska raset utlöst av bekämpningen av covid-19, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Under kvartalet har mycket i samhälle och omvärld ställts på ända med åtgärderna för att förhindra smittan av covid-19. Ekonomierna har stannat av. Regeringen och Riksbanken har gjort stora insatser för att försöka lindra påverkan på såväl hushåll som företag. Jord- och skogsbruket har dock påverkats mindre än många andra näringar. För jordbruket har en positiv del varit diskussionen om självförsörjning och val av det svenskproducerade i butikshyllorna.

Landshypotek Banks intjäning fortsätter att vara stabil och kostnaderna är under kontroll. Banken har tät kontakt med kunderna och har med anledning av den samhällsekonomiska situationen gjort såväl övergripande och individuella analyser av utlåningsportföljen. Banken är trygg med sin utlåning, men en mer konservativ hållning vad gäller utvecklingen av fastighetsmarknaden och BNP har också tagits i beaktande i kreditreserveringsmodellen. Kreditreserveringarna har därmed ökat, men samtidigt har kreditförluster netto påverkats positivt av enskilda engagemang under perioden.

– Vi har ett särskilt ansvar att fortsätta driva vår bank i denna turbulenta tid. Vi har förstärkt vår kunddialog och snabbt agerat för att säkerställa våra kunders fortsatta tillgång till finansiering. Vi är stabila finansiellt och trygga i vår affär, vi vill och har kapacitet att fortsätta växa. Fortsatt utlåning och möjligheter till sparande för både nuvarande och nya kunder är för oss ett samhällsuppdrag som vi står för, vårdar och utvecklar. Det är, om möjligt, än viktigare just nu i denna exceptionella tid, säger Per Lindblad.

Se hela delårsrapporten här (pdf)

För ytterligare kommentarer och information:
Jonas Feinberg, presskontakt, jonas.feinberg@landshypotek.se, 070-349 24 10
Per Lindblad, vd Landshypotek Bank, nås via Jonas Feinberg

Delårsrapporten i korthet:

Januari – mars 2020 jämfört med januari – mars 2019
• Rörelseresultatet uppgår till 99 (87) miljoner kronor (mnkr)
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella
transaktioner uppgår till 93 (87) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 211 (206) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 120 (112) mnkr.
• Kreditförluster netto påverkade resultatet med 2 (-8) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 77,1 (73,3) miljarder kronor (mdkr)
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,1 (14,4) mdkr.

Januari – mars 2020 jämfört med oktober – december 2019
• Rörelseresultatet uppgår till 99 (74) mnkr.
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella
transaktioner uppgår till 93 (79) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 211 (202) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 120 (127) mnkr.
• Kreditförluster netto påverkade resultatet med 2 (3) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 77,1 (76,4) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,1 (14,4) mdkr.

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 29 april 2020 kl. 08.00 CET.