Entreprenörskap i fokus för årets stipendievinnare

Det blev ingen lätt match för juryn i år heller att välja ut en uppsats bland alla intressanta och välskrivna bidrag som skickats in för Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid. Men det var en som imponerade extra mycket: Lee Treble-Read och Lena Wilhelmssons kandidatuppsats om entreprenörskap inom lantbruket.

De två SLU-studenterna på agronomprogrammet i Uppsala har undersökt hur lantbrukare tänker när de ställs inför oförutsedda utmaningar. Och hur lantbrukaren utifrån sina egna förutsättningar och resurser kan ta vara på dessa tillfällen för att utveckla verksamheten.

– Årets vinnaruppsats belyser hur komplext det är att vara lantbruksföretagare och att en förmåga till anpassning, flexibilitet och entreprenörskap är avgörande egenskaper. Det är så vi skapar framtida utveckling i den svenska lantbrukssektorn, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Inte vilket entreprenörskap som helst

Lee Treble-Read har i och för sig länge varit intresserad av entreprenörskap inom lantbruket, men hon formulerar samtidigt den – kanske ofta förbisedda – ingång och aspekt som hon med sin medförfattare Lena Wilhelmsson söker efter. Det handlar till exempel inte om de stora glänsande innovationerna, som ofta uppmärksammas i media när det handlar entreprenörskap. Nej, vad de två SLU-studenterna är på jakt efter – vad de vill lyfta fram, synliggöra och hålla upp mot ljuset – är både mer subtilt och mer nära och självklart än så. Det kanske är därför som det är så lätt att förbise och inte lägga märke till. Det handlar om hur lantbrukaren kan möta oförutsedda händelser utifrån sina givna resurser och förutsättningar.

– Hur lantbrukare kan nyttja oväntade situationer utifrån befintliga resurser för att utveckla nya idéer och inkomstkällor – det tycker jag är ett fantastiskt spännande och angeläget område att utforska och lyfta, säger Lee Treble-Read, medförfattare till årets vinnaruppsats om lantbrukaren som entreprenör.

Så här skriver juryn i sin motivering

”Med stort intresse har vi fått ta del av en uppsats som på ett förtjänstfullt sätt lever upp till Landshypoteks kriterier för stipendiet. Författarna har studerat hur lantbrukare som entreprenörer resonerar vid förändringar av verksamheten, hur de utvärderar tillgängliga resurser och hur de utnyttjar dessa.

Studien visar att lantbrukarna har ett långsiktigt perspektiv i sitt agerande och där det hela tiden finns en strävan att utveckla verksamheten. Författarna pekar på att det med en platsbunden verksamhet inte finns en fast modell som fungerar i hela landet, eller inom alla driftsinriktningar. Företagaren utgår från sina egna unika möjligheter. Uppsatsen bekräftar att resiliens och hållbarhet är en viktig och naturlig del i lantbrukarens verksamhet för att kunna hushålla med resurser och göra vägval. Studien visar tydligt hur komplext lantbruket är och att vara lantbrukare är mycket mer än att vara producent – man är en problemlösare, en fixare och en person som ska ta snabba ställningstaganden och fatta beslut. Uppsatsens speglar samtidigt att komplexiteten är en viktig drivkraft i att vara lantbrukare och entreprenör.”

På SLU:s arkiv för studentarbeten kan du ta del av uppsatsen i sin helhet

Många intressanta uppsatser var riktiga ”bladvändare”

Juryn har imponerats av att det var många intressanta uppsatser av hög kvalitet som hade skickats in. Hållbarhet ur ett eller flera perspektiv har löpt som en röd tråd genom de ämnen som avhandlats.

– Vi är imponerande av att det skrivs så många bra och intressanta uppsatser som var och en belyser olika aspekter av lantbruket, säger Per Lindblad.

Även den sammantagna bredden på årets skörd av uppsatser är något som gjort intryck på juryn. Uppsatserna har behandlat allt ifrån hur foderstrategi påverkar volym och kvaliteten på råmjölk till hur lantbrukare kan arbeta med sitt varumärke som arbetsgivare. Många av uppsatserna har varit verkligt intressanta – för att inte säga spännande, ”bladvändare” – som skapar ökad nyfikenhet hos läsaren och gör att man vill lära sig och diskutera ämnet mer.

Årets uppsatsvinnare i korthet

Uppsatsförfattare: Lee Treble-Read och Lena Wilhelmsson

Uppsatsens titel: “Lantbrukare som entreprenör – Hur kan resursutnyttjande leda till expandering, specialisering eller diversifiering i en föränderlig miljö?”

Lärosäte: SLU i Uppsala, Institutionen för ekonomi, Agronomprogrammet

Mer om Landshypoteks uppsatsstipendium

Syftet med Landshypotek Banks årliga uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid är att uppmuntra och uppmärksamma den yngre generationens intresse och engagemang för svenskt jord- och skogsbruk. Stipendiet delas ut årligen och omfattar en prispeng på 10 000 kronor.