Uppsatsstipendiet

Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid

Landshypotek Bank har ett uppsatsstipendium för studenter med intresse för de gröna näringarna. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra den yngre generationens intresse för det svenska lantbruket och dess framtid. Stipendiet delas ut årligen med en prispeng på 10 000 kronor. Ansökan till årets stipendium stängde 31 mars. Stipendiaten presenteras i juni.

Sökkriterier

Uppsatsen:

  • Belyser och/eller problematiserar ett ämne med tydlig anknytning till det svenska lantbrukets framtid
  • Är på kandidat-, magister- eller mastersnivå
  • Framlagd och godkänd under läsåret 2020 vid ett svenskt universitet eller högskola

Bedömningskriterier

Uppsatsen:

  • Är relevant ur ett utvecklingsperspektiv
  • Bidrar med nya idéer och synsätt
  • Är tillämpningsbar inom de gröna näringarna och väl genomförd

Juryn

  • Stipendiaten utses av en intern jury på Landshypotek Bank

Så skickar du in din uppsats!

Tack för att du vill dela din uppsats med oss. I oktober 2021 öppnar nästa ansökningsperiod.
Uppsatsen mejlas då som bifogad fil med Uppsatsstipendium i ämnesrubriken. Dela också med dig av  dina fullständiga kontaktuppgifter; namn, adress inklusive postadress och telefonnummer.  

All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning såsom dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) , med tillhörande nationell följdlagstiftning, samt i övrigt tillämplig dataskyddslagstiftning. För ytterligare information om Bankens behandling av personuppgifter se landshypotek.se/personuppgiftshantering.

 

Tidigare uppsatsstipendiater

Landshypotek Banks uppsatsstipendiater 2020


2020 - Carl Filip Trolle-Hjälte och Magnus Wretemark, Agronom – ekonomi

Med entusiasm utmanar och prövar Carl Filip och Magnus vilken överlåtelseform som är mest ekonomiskt gynnsam över tid för de olika primärintressenterna vid ett generationsskifte av en skogsfastighet. Författarna vänder på stenar och hittar nya och intressanta perspektiv. Studien är ett nytänkande där de tar hänsyn till alla primära intressenters perspektiv vid generationsskifte och uttrycker de olika intressenternas perspektiv i siffror.

Det är en väl genomförd studie där resultat, diskussion och slutsatser tydligt relaterar och återkopplar till bakgrund, syfte och teori. Generationsskifte är en central och viktig fråga som alltid kommer att finnas för jord- och skogsfastigheter. Studiens angreppsätt och resultat har en tydlig praktisk tillämpbarhet. Den kan vara ett bra verktyg för de olika intressenterna till en jord- och skogsfastighet att tidigt komma in i diskussionen kring generationsskiften.

>Se artikel om 2020 års uppsatsstipendiater

Landshypotek Banks uppsatsstipendiat 2019

2019 - Emil Bengtsson, Agronom mark/växt

På ett nyfiket sätt har Emil testat en ny metod för att utveckla skogsplantors tillväxt och rotsystem. Att utveckla metoder för att få fram robusta plantor är en central del i skogsbruket, inte minst med tanke på ökad internationell konkurrens, klimatförändringar och andra utmaningar för skogsbruket.

Uppsatsen har på ett nytänkande sätt fört över kunskap kring tillväxtregulatorer, vilken är en metod som används inom jordbrukssektorn. Försöket har visat att metoden är intressant med en positiv effekt på granplantor, men att mer forskning behövs innan metoden kan användas i större skala för gran- och tallplantor. Författaren bidrar med flera förslag på fortsatt forskning inom området.

Se artikel om 2019 års uppsatsstipendiat

Landshypotek Banks uppsatsstipendiat 2018

2018 - Carl-Axel Andersson, Lantmästare

Med ett starkt fokus på en av de gröna näringarnas största utmaningar, generationsskifte, lyfter Carl-Axel de ungas perspektiv på ett innovativt och intresseväckande sätt. Uppsatsen tillför ytterligare förståelse och insikt om unga lantbrukares attityder, förhoppningar och oro inför ett generationsskifte. Författaren bidrar dessutom till nya frågeställningar för fortsatt forskning i ämnet.

Se artikel om 2018 års uppsatsstipendiat