Vd har ordet: Fortsatt bra fart in i 2021

Vi på Landshypotek hade ett riktigt bra sista halvår som avslutning på 2020. Den goda utvecklingen, där vi möter fler kunder och vår utlåning ökar, har fortsatt under första kvartalet 2021.

Vi har under flera år arbetat för att kunna vara tillgängliga för fler kunder med våra bottenlån, det vill säga synas för fler, möta fler och möjliggöra för fler att låna hos oss. Mycket av det arbete som lagts ned på hela banken, såväl tidigare som idag, märks nu. Vi har givetvis vår främsta styrka i jord- och skogsutlåningen
och kommer att fortsätta ha det, men det är en liten utlåningsmarknad jämfört med exempelvis bolånemarknaden. Vårt inträde på bolånemarknaden börjar nu ge positiv effekt och våra volymer växer. Det är ett fint kvitto på att vi gör nytta för kunderna och börjar göra det för marknaden som helhet.

Vi växer inom både bolån och bottenlån till jord- och skogsägare, med sammanlagt 3,3 procent under
kvartalet. Tillväxten är väldigt stark när vi jämför med den relativt svaga starten på 2020. Med 2,7 miljarder
i utlåningstillväxt är kvartalet ett av de starkaste i Landshypoteks historia. Med stark utlåningstillväxt är
även resultatet starkt. Räntenettot uppgår till 233 (211) miljoner kronor och kostnaderna utvecklas enligt plan.
Resultatet landar därmed på 116 (99) miljoner kronor. 

Vi bygger vår bank långsiktigt, med grunden i vår affärsmodell

De ökade volymerna möjliggör starkare intjäning. Med fler kunder kan vi bygga en ännu tryggare bank. Den högre intjäningen möjliggör nödvändiga investeringar. Vi bygger en stabil och hållbar bank för våra ägare inom jord och skog, på principer om att vara kundnära, enkla och öppna som tydlig spara- och utlåningsbank. Vårt hjärta klappar för jord- och skogsbruket och för kunder över hela landet.

Vi ser nu också att de gröna näringarna utvecklas positivt. Efterfrågan på svenska livsmedel ökar och med det stiger priserna. Även inom skogen finns mycket positivt. Många bygger om hemma så marknaden för sågade trävaror går utmärkt. God export driver på efterfrågan ytterligare. Vi är med våra bolån inte en aktör på nyköpsmarknaden, men indirekt påverkas vi givetvis av den höga aktiviteten på marknaden och att intresset för att bo utanför storstäderna ökar. Men det som framförallt är viktigt för oss är det växande intresset av att se över sina lån och välja nya aktörer istället för storbankerna. Kundräntorna för längre bindningstider har varit historiskt låga, men nu ser det ut som om räntorna på dessa löptider stiger,
även om vi är i ett fortsatt lågränteläge.

Vi kunde under kvartalet presentera ett samarbete med Avanza, där vårt bolån nu syns i deras digitala miljöer.
Samarbetet bygger på bedömningen att matchningen mellan oss är god. Vi har av kunderna fått uppskattning
för våra bolån och Avanza har digitala plattformar i framkant för en stor kundbas. Vi vill ge fler möjligheten att
upptäcka oss. När vi tillsammans gör oss starkare ökar konkurrensen på bolånemarknaden. Med vår transparenta prissättning gynnas helt klart bolånetagarna.

Under kvartalet har vi träffat våra jord- och skogsbrukskunder på årets regionmöten. Det blev i år digitala
möten, där vi fick chans att presentera verksamheten och svara på frågor. Gemenskapen vi har med våra
kunder, som också är våra ägare, bygger Landshypotek starkt. Under regionmötena presenterade styrelsen i
ägarföreningen, Landshypotek Ekonomisk Förening, även förslaget till utdelning till våra jord- och skogskunder på 147 miljoner kronor för 2020 års resultat. Själva utdelningen är, om stämman tar beslut, planerad till oktober.

Covid-pandemin har visat att en del av det som verkade omöjligt faktiskt var möjligt. De flesta av oss arbetar
hemma stor del av arbetstiden och banken fungerar ändå bra. Vi kommer ta med oss lärdomarna in i framtiden. Med det sagt är vi ödmjuka och lyhörda inför utvecklingen. Vi saknar den nära relationen som uppstår vid direkta möten; mellan bankens medarbetare och kunder, men också mellan bankens medarbetare. Det är vi som människor som driver och skapar utveckling och framtid. Utan människor sker ingen utveckling och inte heller någon digitalisering. Vi kommer fortsätta att ta tillvara på kraften i såväl digitalisering som hos människor – för att bygga en ännu bättre bank under 2021!

Per Lindblad
Vd

 

Vd har ordet ingår i sin helhet i Landshypotek Banks delårsrapport för januari-mars 2021.
På föreningsstämman 28 april 2021 antogs föreningsstyrelsens förslag att utifrån Landshypoteks resultat för 2020 dela ut 147 miljoner kronor till medlemmarna under oktober.