Öreälven, Västerbotten

Återrapportering av Landshypoteks gröna obligationer

Idag släpps återrapporteringen avseende bankens gröna obligationer. Rapporten, som är den fjärde i ordningen, har tagits fram inom ramen för Landshypotek Banks gröna ramverk och visar på den stora nytta som våra obligationer och de svenska skogsbrukarna bidrar till.

Landshypotek Bank har finansierat jord och skog i snart 200 år. I början av 2018 togs ett nytt steg för att kunna emittera gröna obligationer genom ett ramverk som grundar sig på ett hållbart brukande av skog, förnyelsebar energi och energieffektiva byggnader. 

Vid publiceringen av årets Investerarrapport: Gröna obligationer (pdf) har Landshypotek emitterat två gröna säkerställda obligationer i svenska kronor som i sin helhet finansierar svenskt skogsbruk. Den första i maj 2018 och den andra i november 2019, som fylldes på under 2020. Sammanlagt uppgår den emitterade volymen till 10,75 miljarder kronor. 

Tack till alla skogsbrukare och investerare som gör det möjligt att ta till vara på skogens nyckelroll för klimatet, bevarande av biologisk mångfald och naturligt varierade landskap.

Så här summerar Landshypoteks hållbarhetsteam rapporten:

  • En växande skog är bra för klimatet. Både genom den absorberade förmågan under tillväxten och genom substitutionseffekten efter avverkning. Den senare är skogsråvarans positiva klimateffekt som uppstår när träprodukter ersätter annat material som direkt eller indirekt resulterar i utsläpp.
  • Varje investerad krona gör stor skillnad. För varje miljon kronor som investerats har ca 260 ton koldioxid lagrats in och undvikits. Med en emitterad volym på 10,75 miljarder ger det en rejäl klimatnytta.
  • Landshypotek Banks obligationer byggs upp av lån till många skogsfastigheter i hela Sverige som alla ägs och brukas av privata skogsägare. Skogsägare, banken och investerare samlas och säkerställer förutsättningar för en långsiktig hållbar tillväxt i våra skogar som gör skillnad på riktigt.

Mer information om Landshypotek Banks gröna obligationer och ramverk