Delårsrapporten för tredje kvartalet visar på fortsatt tillväxt och stabilitet

I dag publicerades delårsrapporten för perioden januari till september 2022, med fokus på årets tredje kvartal. Den visar att Landshypotek står fortsatt stabil och trygg i en orolig tid. Den fina tillväxtresan – med ökad utlåning till jord- och skogsbruksfastigheter och villor – fortsätter, om än i en minskad takt. Sedan banken var bland de första att höja sparräntorna har även många nya sparkunder välkomnats. 

Det är i utmanade tider som Landshypotek – en bank som vilar på en långsiktig affärsmodell och långsiktiga kundrelationer – fungerar som bäst och behövs allra mest.

Landshypoteks tydliga specialisering på utlåning ger en trygghet för bankens kunder, ägare och medarbetare och stabilitet i både det dagliga arbetet och i den ständiga utvecklingen framåt.

Vid halvårsskiftet passerades en historisk milstolpe när den totala utlåningsvolymen nådde 100 miljarder kronor. Under det tredje kvartalet har tillväxttakten sänkts något och den sammanlagda utlåningen uppgår nu till närmare 103 miljarder.

Så här kommenterar bankens vd Per Lindblad bankens utveckling för tredje kvartalet:

– Vi fortsätter att utvecklas väl och står trygga i en alltmer osäker omvärld. Även om tillväxttakten har dämpats fortsätter vi att ta marknadsandelar som utmanare på bolånemarknaden och förstärka vår ledande marknadsposition för utlåning till jord- och skogsföretagare. Vi är trygga i vår affär och affärsmodell, och i en orolig marknadsekonomi ser vi till att fortsätta skapa goda förutsättningar för våra nuvarande och blivande kunder.

Alltmer angeläget att se över sin ekonomi

Den mer avvaktande hållningen som många bankkunder har i det osäkra ekonomiska läget börjar alltså att märkas allt tydligare på utlåningsmarknaderna och många vill diskutera val av bindningstid och löptider. För bankens jord- och skogsföretagande har den kraftigt stigande kostnadsnivån ökat riskerna och vissa investeringsbeslut skjuts på framtiden. 

Samtidigt har den osäkra ekonomiska utvecklingen ökat intresset av att se över den egna bufferten för de pengar som inte behövs för stunden i hushållens vardagsbudget. Möjligheterna för en utmanare som Landshypotek att nå ut brett till kunderna märktes tydligt när banken i september var tidigt ute med att höja inlåningsräntorna. Många nya sparkunder välkomnades. Inlåningen uppgår nu till över 20 miljarder kronor, vilket är en ökning med 4 miljarder under kvartalet.

delårsrapporten för tredje kvartalet 2022 (pdf) går det att läsa mer om resultatet, Per Lindblads vd-ord och om utvecklingen i inom det svenska jord- och skogsbruket och på finansmarknaderna generellt.

Delårsrapporten för tredje kvartalet i korthet

Januari – september 2022 (jämfört med januari – september 2021)

 • Rörelseresultatet uppgår till 405 (363) mnkr
 • Räntenettot uppgår till 765 (721) mnkr
 • Kostnaderna uppgår till 397 (357) mnkr
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet med +11 (+1) mnkr
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 102,9 (90,6) mdkr
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 20,1 (15,0) mdkr

Juli – september 2022 (jämfört med april – juni 2022)

 • Rörelseresultatet uppgår till 181 (102) mnkr
 • Räntenettot uppgår till 270 (245) mnkr
 • Kostnaderna uppgår till 123 (141) mnkr
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet med +12 (-3) mnkr
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 102,9 (101,4) mdkr
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 20,1 (15,8) mdkr