Vinterlandskap

Historiskt stark tillväxt i Landshypotek under 2021

Landshypotek Bank kan se tillbaka på ett rekordår där många nya kunder har välkomnats och utlåningsvolymerna ökat i en takt som inte setts tidigare. Rörelseresultatet på 471 miljoner kronor är en förbättring med 19 procent. Det visar bokslutet för helåret 2021 som presenteras idag, 4 februari.

Utlåningen har ökat kraftigt till både jord- och skogsbrukare, gårdsboende och villaägare. Tillväxten var 11 miljarder (+ 13 procent) under året, vilket ger en allt stabilare intjäning som är viktig för utvecklingen till att bli en allt mer långsiktigt hållbar bank. Den totala utlåningsvolymen var vid årsskiftet 94 miljarder kronor och antalet kunder är nu över 51 000. Samtidigt är kostnaderna fortsatt under kontroll och kreditkvaliteten god.

  – Den historiskt starka tillväxten är glädjande, men framförallt en bekräftelse på att vi har gjort mycket bra med vårt strategiska arbete och att det finns ett stort behov av en kundnära nischbank för utlåning till fastigheter inom jord och skog och villakunder på marknaden, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Allt fler upptäcker och blir kunder hos Landshypotek Bank

Landshypotek är specialiserade på bottenlån till gårdar och ägande av jord och skog – det som är grunden för ett livskraftigt lantbruksföretagande och levande landsbygder. Sedan hösten 2017 utmanar banken även på bolånemarknaden genom att erbjuda bolån med schyssta villkor till husägare i hela landet.

  – Vi har under en längre tid systematiskt arbetat för att bli bättre för kund och också kunna möta allt fler kunder och olika kundgrupper. Efterfrågan, framförallt på våra bolån, har varit så stor att vi under delar av året haft utmaningar att kunna möta alla kunder. Det dimensionerar vi nu för, fortsätter Per Lindblad.

172 miljoner till föreningen och framtida utdelning

Med det starka resultatet som grund avsätts 172 miljoner kronor i koncernbidrag till den ekonomiska föreningen för att driva föreningens verksamhet och möjliggöra utdelning till medlemmarna.
Läs mer om koncernbidraget här

I bokslutskommunikén för 2021 (pdf) går det att läsa mer om resultatet, Pers vd-ord om utvecklingen i Landshypotek samt utvecklingen inom jord och skog och på finansmarknaderna under året.

 

Siffror i korthet från bokslutet 2021


Januari – december 2021 (jämfört med januari – december 2020)

  • Rörelseresultatet uppgår till 471 (397) mnkr

  • Rörelseresultatet (exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner) uppgår till 486 (414) mnkr

  • Räntenettot uppgår till 972 (872) mnkr

  • Kostnaderna uppgår till 498 (478) mnkr

  • Kreditförluster netto påverkade resultatet med +5 (+13) mnkr

  • Utlåningen till allmänheten uppgår till 94,0 (83,0) mdkr

  • Inlåningen från allmänheten uppgår till 15,3 (14,7) mdkr