Landskap från ovan

Landshypotek Banks årsredovisning 2021: Tillväxten bekräftar behovet på marknaden

I sin årsredovisning för 2021 kan Landshypotek Bank blicka tillbaka på ett år med en historiskt stark tillväxt där bankens engagemang för att möta kundernas behov på bästa sätt har bekräftats.

Idag har Landshypotek Bank presenterat sin årsredovisning för 2021, som också innehåller bankens hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport, samt Pelare 3-rapport.

  – Tillväxten stärker oss som hållbar bank på sikt. Vår strävan att ständigt  utvecklas för att öka kundnytta och kundvärde har uppskattats. Vi ska alltid vara den bästa banken för lantbruksföretagaren som vill låna till sitt ägande och brukande av jord och skog. Vi har också kunnat välkomna allt fler bolånekunder från hela landet, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Trygghet och långsiktighet – sedan 1836

I tider av ökad osäkerhet ökar också behovet av en bank med kunskapen och erfarenheten av trygg finansiering av fastigheter under närmare 200 år. Som Sveriges ledande jord- och skogsbruksbank har Landshypotek en unik förståelse för den verklighet och de utmaningar som många lantbrukare möter. Det gäller inte minst nu när många lantbruksföretagare påverkas av kraftigt ökade kostnader för insatsvaror.

Av bankens årsredovisning framgår också att föreningens styrelse föreslår en utdelning till medlemmarna på 157 miljoner kronor, motsvarande 8 procent på varje medlems ekonomiska insats i föreningen. Utdelningsförslaget fastställs på föreningsstämman den 28 april.

  – Årets resultat och volymtillväxt är givetvis glädjande. Vi ser långsiktigt på att utveckla jord- och skogsbrukarnas bank och att fortsätta utmana på bolånemarknaden för kundernas bästa, säger Per Lindblad.

Årsredovisningens siffror i korthet: 

  • Rörelseresultatet uppgår till 471 (397) mnkr.
  • Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 486 (414) mnkr.
  • Räntenettot uppgår till 972 (872) mnkr.
  • Kostnaderna uppgår till 498 (478) mnkr.
  • Kreditförluster netto påverkade resultatet med +5 (+13) mnkr.
  • Utlåning till allmänheten uppgår till 94,0 (83,0) mdkr.
  • Inlåning från allmänheten uppgår till 15,3 (14,7) mdkr.

Hållbarhetsrapporten i korthet

Landshypotek Bank bidrar till att människor kan driva företag, förverkliga sina drömmar och bo i hela landet. Genom ett starkt engagemang – bland bankens ägare, kunder, investerare, leverantörer och medarbetare – utvecklas ständigt den unika bank som Landshypotek är. Landshypotek Bank tror på kloka och långsiktiga investeringar som består över generationer. För snart 200 år sedan bildades den första hypoteksföreningen, det som idag är Landshypotek Bank, och vi planerar för att fortsätta erbjuda konkurrenskraftig finansiering och tryggt sparade till såväl lantbruksföretagare som hushåll minst lika länge till.

Under året har Landshypotek fortsatt att noga följa utformningen av EU:s direktiv för hållbara investeringar, vilket mer specifikt innebär hur jord- och skogsbruket klassificeras i den underliggande taxonomin. Banken har i flera år bland annat engagerat sig genom remissvar för att främst värna om skogsbrukets inkludering i taxonomin och har under 2021 varit aktiva i hur tolkning och implementering av regelverket ska ske utan oproportionerlig rapporteringsbörda för mindre familjeskogsbruk. Banken har även aktivt deltagit i arbetet med den branschgemensamma klimatfärdplanen som tagits fram inom Bankföreningen.

Ta del av hållbarhetsrapporten (pdf)

Bolagsstyrningsrapporten i korthet

Bolagsstyrningen är ett viktigt stöd i Landshypotek Banks strävan att skapa värde för sina intressenter och för styrelsens effektiva styrning och kontroll av verksamheten.

Landshypotek Ekonomisk Förenings styrelse har antagit ett nytt ägardirektiv. Syftet är att ge inriktningen för en ekonomiskt hållbar affärsmodell och klargöra ägarens långsiktiga krav på banken samt vilka mål som den kundägda banken förväntas uppnå. Det övergripande målet med ägandet är att säkerställa en långsiktig konkurrenskraftig finansiering av svenskt jord- och skogsbruk.

Ta del av bolagsstyrningsrapporten (pdf)

Pelare 3-rapporten i korthet

Rapporten om kapitaltäckning och riskhantering innehåller information om Landshypotek Banks konsoliderade risker, riskhantering, kapital- och likviditetssituation i enlighet med reglerna om offentliggörande av information enligt Basel 3. 

Ta del av Pelare 3-rapporten (pdf)