Sädesfält

Så var 2021 i föreningen som samlar Landshypoteks jord- och skogsbrukande och gårdsboende medlemmar

Landshypotek Ekonomisk Förening, som med sina drygt 36 000 medlemmar äger Landshypotek Bank, publicerar idag sin årsredovisning. Under det gångna året har arbetet för att stärka Landshypoteks roll för det svenska jord- och skogsbruket och att ytterligare öka värdet av att vara medlem och ägare av sin egen bank fortsatt.

En central del av Landshypotek Ekonomisk Förenings arbete är ägar- och kapitalfrågor. Under året har föreningen bland annat lagt mycket tid på det nya ägardirektivet som ger inriktningen för en fortsatt ekonomiskt hållbar affärsmodell och säkerställer en långsiktig konkurrenskraftig finansiering av svenskt jord- och skogsbruk.

  – Landshypoteks unika affärsmodell har fått ett ännu tydligare genomslag under 2021 och attraherar marknaden. Alla aktiviteter vi gör, och utvecklingen som sker, visar tillsammans med bankens ökade lönsamhet och tillväxt att vi är på rätt väg, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Händelser i Landshypotek Ekonomisk Förening i urval

  • Styrelsen och de förtroendevalda i föreningen har särskilt arbetat med ägardialogen som omfattar kapitalfrågor och ligger till grund för det nya ägardirektivet. Sätten att mötas för att driva den demokratiska processen vidare har utvecklats. Föreningsstyrelsen har under året bildat ett särskilt kapital- och ägarutskott som hanterar och utvecklar frågor som direkt rör ägandet av banken, inklusive kapitalfrågor och relationen med bankens ledning.
  • För att utveckla medlemsorganisationen och medlemsrelationen har en medlemskommitté och en ambassadörskommitté även tillsatts som sätter särskild fokus på just medlemsfrågorna och föreningens arbete med att öka synligheten och närvaron i olika sammanhang där jord- och skogsbrukare och andra inom näringarna nås och möts.
  • Inom föreningsstyrelsen finns också en värderingskommitté som säkerställer att de förtroendevalda har en gemensam grund för sitt värderingsarbete av jord- och skogsbruksfastigheter för bankens räkning och är certifierade. Under året implementerades också EU:s nya regelverk för fastighetsvärderingar. Att fler nya medlemmar har välkomnats under året har gjort att antalet värderingar av jord- och skogsbruksfastigheter har ökat rejält. Under 2021 gjorde föreningens förtroendevalda 6 514 värderingar, att jämföra med 5 405 året innan. 
  • Under året har föreningens ledamöter deltagit på olika mässor och träffar inom gröna näringarna och i mars välkomnade regionstyrelserna alla medlemmar till årets regionmöte för att höra mer om utvecklingen i den egna banken och föreningen, genomföra val och ta del av det som är aktuellt för branschen i stort och i den egna regionen specifikt. Nytt för 2021 var att nyval, alternativt omval, av regionordförande på 1 år gjordes på regionmötet. Tidigare valdes de in på det konstituerande styrelsemötet, men nu fick alltså medlemmarna ta det beslutet. Två nya ordföranden och fyra ledamöter kunde hälsas välkomna till regionstyrelserna.
  • Fem regionstyrelser har också utsett och delat ut pris till Årets Landsbygdsföretagare i sina respektive regioner – ett pris som lyfter fram goda landsbygdsföretagare lokalt.
  • På den årliga föreningsstämman i april tog valda fullmäktige bland annat beslut om årets utdelning och valde in en ny styrelseledamot. Inbjudna var även de medlemsvalda representanterna från de elva medlemsregionerna för en bred dialog om föreningen och den egna bankens utveckling. Stämman antog enhälligt föreningsstyrelsens förslag att utifrån Landshypoteks resultat för 2020 dela ut 147 miljoner kronor till medlemmarna under oktober. Det motsvarar 8 procent av medlemsinsatsen. Utifrån bankens goda resultat 2021 föreslår föreningens styrelse en utdelning på 157 miljoner kronor under senvåren, vilken beslutas på föreningsstämman 28 april 2022.   

  • Styrkan i den unika ägarformen märks även när medlemmarna år efter år ökar sina insatser och därmed tillför kapital till Landshypotek. Totalt ökade medlemmarna sina investeringar med 126 miljoner kronor. Det totala insatskapitalet uppgår därmed till 1 959 mnkr.

 Ta del av Landshypotek Ekonomisk Förenings Årsredovisning 2021 här (pdf)