Skånskt landskap från ovan

Finansiella halvårsrapporten: Tillväxten ger tryggt resultat i en omtumlande tid

Idag presenterar Landshypotek Bank sin andra delårsrapport för året, en rapport som speglar både förra kvartalet och första halvåret 2023. Den omtumlande förändringen i samhällsekonomin har givetvis även påverkat Landshypotek, men efter år med utlåningstillväxt och en större andel inlåning har bankens resultatmotor stärkts.

I rapporten märks att:

  • Med stigande kostnader för hushållen har kredittillväxten på marknaden avstannat. Med det har också Landshypoteks kraftiga utlåningstillväxt de senaste åren bromsat in. Banken fortsätter att växa inom utlåningen till större lantbruksföretag. Inom utlåningen till hus och mindre gårdar på landsbygden, som påverkas av minskade disponibla inkomster, märks den minskande kreditefterfrågan mer tydligt. Landshypotek passerade förra våren 100-miljardersgränsen för utlåningen och hade nu vid halvårsskiftet en utlåning på 104,8 miljarder kronor.
  • Det har funnits ett större intresse för enkelt kontosparande på marknaden. Landshypotek har varit konkurrenskraftiga och växt inlåningen med över tolv miljarder sedan andra halvåret 2022, 4,9 miljarder kronor sedan årsskiftet och 1,2 miljarder kronor det senaste kvartalet.       
  • Landshypotek Bank visar ett starkt resultat för första halvåret 2023. Som bank med större utlåningsvolym, och ökad andel inlåning jämfört med förra året, har räntenettot förbättrats och banken gör ett starkt rörelseresultat. Resultatet landar på 334 miljoner kronor, jämfört med 224 miljoner kronor vid halvårsskiftet 2022.

   – Vår starka utlåningstillväxt de senaste åren har gett oss fler kunder och en större affär, vilket ökat vår intjäning. Dessutom har den inlåningstillväxt vi har haft det senaste året stärkt vårt finansiella resultat. Vi är med vårt resultat trygga även i omtumlande tider, säger Per Lindblad, Vd för Landshypotek Bank.

Den minskade utlåningstillväxten blir ett hack i vår planerade tillväxtkurva

Banken har fokuserat om när marknadstillväxten för utlåning just nu inte finns på samma sätt som tidigare.   

   – Landshypotek har funnits i snart 200 år och vi ser långsiktigt på vår verksamhet. Under våren har vi fokuserat på fortsatt utveckling av vår bank, att ligga nära våra kunder samt tillväxten för vår inlåning. Den minskade utlåningstillväxten blir ett hack i vår planerade tillväxtkurva, men som resultatmässigt väl kompenseras av inlåningstillväxten. Inlåningen ger oss också nya kunder samt en ökad synlighet och kännedom på marknaden, säger Per Lindblad.

Delårsrapporten i korthet

Januari – juni 2023 (jämfört med januari – juni 2022)

• Rörelseresultatet uppgår till 334 (224) mnkr

• Räntenettot uppgår till 629 (495) mnkr

• Kostnaderna uppgår till 301 (274) mnkr

• Kreditförluster netto påverkade resultatet med 8 (-1) mnkr

• Utlåning till allmänheten uppgår till 104,8 (101,4) mdkr

• Inlåning från allmänheten uppgår till 28,4 (15,8) mdkr

April – juni 2023 (jämfört med januari – mars 2023)

• Rörelseresultatet uppgår till 172 (162) mnkr

• Räntenettot uppgår till 317 (312) mnkr

• Kostnaderna uppgår till 149 (151) mnkr

• Kreditförluster netto påverkade resultatet med +6 (+2) mnkr

• Utlåning till allmänheten uppgår till 104,8 (105,7) mdkr

• Inlåning från allmänheten uppgår till 28,4 (27,2) mdkr

Delårsrapporten i sin helhet och delar 

Landshypotek Bank delårsrapport Q2 2023 (pdf)
Vd-ordet
Omvärld: Utvecklingen inom det svenska jord- och skogsbruket
Omvärld: Utvecklingen på finansmarknaderna

Händelser i och runt Landshypotek under andra kvartalet 2023

Våren och försommaren är en intensiv tid för lantbruket och också för Landshypotek med att träffa kunder och andra intressenter på mässor och events. Intresset för ekonomi fortsätter att vara stort i denna tid.

Andra händelser i och runt Landshypotek under årets andra kvartal är bland annat:

  • Jubileum med tio år som bank. I april 2013 gick Landshypotek från att vara kreditinstitut till att bli en bank och utvecklingen har därefter varit stark. Banken har genom åren öppnat för fler kunder och utvecklats med fler kontaktvägar, där bland annat möjligheterna med digitaliseringen har nyttjats. Det har möjliggjort en stark tillväxt av såväl fler kunder som volymer.
  • Rekordstor utdelning till ägarna Landshypotek Ekonomisk Förening beslutade på stämman om den största utdelningen i Landshypoteks historia. 180 miljoner kronor delades i maj ut till ägarna, bankens kunder som lånar till jord- och skogsbruksfastigheter.
  • Framgångsrik refinansiering av grön obligation I april refinansierade Landshypotek sin gröna säkerställda obligation byggd på hållbart svenskt skogsbruk. Den emitterade volymen på 6 miljarder kronor mötte ett mycket stort intresse från investerare.
  • Bättre tryggare bank Landshypotek har fortsatt att stärka IT-miljöerna, genom ett omfattande arbete med IT-infrastrukturen. En stor investering har även gjorts i digitaliseringen av KYC-arbetet (Know your customer/Känn din kund). I april fick Landshypotek godkänt från Finansinspektionen för ansökan om uppdaterade PD-modeller inom ramen för IRK-systemet. Bankens IRK-modeller har kalibrerats om vilket bland annat innebär ett sänkt regulatoriskt krav på bankens tillgängliga kapital.