Flygbild

Kvartalsrapporten: Stabil bank i osäker tid

Landshypotek Banks rapport för tredje kvartalet visar en stabil bank i en både osäker och exceptionell tid. Med senaste årens tillväxt och nu kraftigt växande inlåning gör Landshypotek Bank ett starkt resultat. Banken är dock ödmjuk inför fortsättningen av året samt nästa år och att kunder upplever ett pressat ekonomiskt läge. 

– Ekonomin och de finansiella marknaderna är i obalans och både påverkar och skapar osäkerhet för oss alla, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

– Vårt finansiella resultat hittills i år ger oss dock trygghet och möjligheter att fokusera på våra kunder och att aktivt arbeta med investeringar som gör oss till en ännu bättre bank.

Under flera år har banken haft en fin tillväxt i utlåningsvolym och med antal kunder. Det senaste året har allt fler sparare hittat till banken. Nu är marginalen mellan bankens upplåningskostnader och utlåningsräntorna pressad, men inlåningen bidrar till det samlade resultatet. Detta trots att Landshypotek jämfört med en del andra banker fortfarande har en begränsad inlåning och också konsekvent gått i bräschen för räntehöjningar för sparare under det senaste året.

– Vi har med strategiska vägval och bra arbete skapat oss egen rådighet i denna tid. Det gör att vi bl.a. nu kan vara där för våra kunder i en tuffare tid, konstaterar Per Lindblad.

I kvartalsrapporten går det att läsa mer om finansiella resultatet samt annat som hänt på banken under kvartalet och ta del av en längre kommentar från Per Lindblad. Kredittillväxten har avstannat och därmed också bankens utlåning. Banken har fortsatt växa på sparamarknaden.

I vd-ordet berättar Per Lindblad mer om bankens resultat och utveckling. 

I rapporten finns även makrokommentarer om utvecklingen i de gröna näringarna och på de finansiella marknaderna. För lantbrukarna har årets växtodlingssäsong varit utmanande.

Omvärld: Utvecklingen inom det svenska jord- och skogsbruket

Omvärld: Utvecklingen på finansmarknaderna

Delårsrapporten i siffror:

Januari – september 2023 (jämfört med januari – september 2022)

 • Rörelseresultatet uppgår till 510 (405) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 928 (765) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 425 (397) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet med 6 (11) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 104,7 (102,9) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 29,5 (20,1) mdkr.
   

Juli – september 2023 (jämfört med april – juni 2023)

 • Rörelseresultatet uppgår till 176 (172) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 299 (317) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 124 (149) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet med -1 (6) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 104,7 (104,8) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 29,5 (28,4) mdkr.