Landshypoteks Årsredovisning för 2022

Landshypotek Bank har nu publicerat sin Årsredovisning för 2022, som inkluderar hållbarhets- och bolagsstyrningsrapport. Rapporten speglar ett framgångsrikt år för banken som utmanar på bo- och sparamarknaden samt är jord- och skogsbrukarnas bank.

2022 var nämligen Landshypotek Bank starkaste år genom historien, både finansiellt och i tillväxt av såväl utlåning som sparande och kundtillströmning. Banken växte snabbare än marknaden inom alla områden.

– Det starka finansiella resultatet är en följd av såväl ett dagligt som ett strategiskt medvetet arbete, som gjort att vi idag är en tryggare och bättre bank, och en bank för fler, säger Per Lindblad, Vd för Landshypotek Bank i Vd-ordet.

– Tillväxten visar möjligheterna och bekräftar styrkan i våra insatser. Vi har under en längre tid systematiskt arbetat för att bli bättre för kunder och kunna möta allt fler kunder och olika kundgrupper.

Utöver sammanställning och beskrivning av bankens finansiella utveckling och resultat innehåller Årsredovisningen från Landshypotek Bank också hållbarhets-, bolagsstyrningsrapporter. Därtill presenteras bankens Pelare 3-rapport. Samtliga finns tillgängliga i sin helhet på bankens webbplats. Årsredovisningen bjuder också på omvärldsspaningar inom jord- och skog samt de finansiella marknaderna.

Banken fortsatte under 2022 att växa starkt på utlåningsmarknaden. Under året passerades 100 miljarder kronor i utlåning för att landa på närmare 106 miljarder kronor. Vid 2022 års slut hade Landshypotek lånat ut 78,5 miljarder kronor till ägare av jord- och skogsfastigheter. Även bolånestocken växte i snabb takt, den snabbaste tillväxten av bolånebankerna på marknaden, och översteg 27 miljarder kronor vid årsskiftet. Landshypotek förstärkte därmed sin position som ledande bank för jord- och skogsbrukare och det medvetna valet för bolånekunder och sparare. Tillväxten inom sparandet har varit rekordartat. Sparandevolymen ökade med 8 miljarder kronor, nästan uteslutande under årets sista fyra månader.

Annat som hände under året och som går att ta del av i rapporterna:

Förslag på rekordstor utdelning till Landshypoteks ägare – jord- och skogsbrukare i hela landet

Strategin för tillväxt i jord- och skogsbrukarnas bank bär frukt för kunderna som äger Landshypotek. Styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening föreslår utifrån resultatet 2022 en rekordstor utdelning på 180 miljoner kronor. Utdelningen går till kunderna i Landshypotek Bank som lånar till jord- och skogsfastigheter. Beslutet tas på föreningsstämman den 20 april med planerad utbetalning under våren.

Sparkonton populärt i stigande ränteläge

Ett tryggt buffertsparande, som också är lättillgängligt när pengarna behövs igen, efterfrågas allt mer. När Landshypotek förra hösten tog täten med att höja inlåningsräntorna var responsen mycket positiv. Räntan justerades uppåt vid fyra tillfällen under hösten och rekordmånga nya sparkunder välkomnades till banken.

Fortsatta räntehöjningar präglade lånemarknaden

Riksbanken höjde styrräntan fyra gånger under 2022. De ökade kostnaderna för bankens egen upplåning resulterade i att Landshypotek, liksom andra banker och låneinstitut, höjde kundräntorna vid flertalet tillfällen. Samtidigt fortsatte banken att erbjuda konkurrenskraftiga räntor till samtliga kundgrupper.

Stort intresse för ekonomin

Att intresset är stort för ekonomi och för Landshypotek har märkts i allt fler kontakter: antalet kundmöten och samtal med bland annat kundservice har ökat, såväl som trafiken på bankens webbplats och antalet ansökningar.

Partnersamarbeten utvecklades

Samarbetet med Dina Försäkringar utvecklades under året, där Landshypoteks kunder får särskilda försäkringserbjudanden. I mars firades 1 år av lyckat bolånesamarbete med Avanza. Många Avanza-kunder har genom samarbetet hittat till Landshypotek som bolånebank. Banken har även utvecklat marknadsföringssamarbeten, bl.a. som partner till Svenska Orienteringsförbundet, där Landshypoteks logotyp numera syns på orienteringslandslagets tävlingsdräkter.

Över 6 000 marknadsvärderingar

Föreningsengagemanget stärker Landshypotek. Under året har Landshypotek Ekonomisk Förening utvecklat dialogen och erfarenhetsutbytet mellan de förtroendevalda. På bankens uppdrag hanterar föreningen och de förtroendevalda värderingar av jord- och skogsfastigheter. Föreningen har runt 65 certifierade värderare, som är kunniga inom olika fastighetstyper och branscher. Under 2022 utfördes cirka 6 300 marknadsvärderingar.

Duktiga lantbruksföretagare uppmärksammades

Landshypotek har fortsatt att publicera artiklar och rapporter om läget i lantbruket och utvecklingen av de gröna näringarna. Nedslag har gjorts kring sådden och skörden runt om i landet, duktiga lantbruksföretagare har porträtterats och sammanfattningar gjorts gällande hur olika produktionsinriktningar utvecklats över året. Såväl bank som förening har medverkat i många sammanhang för att uppmärksamma duktiga lantbrukare och lantbruksstudenter.

Fortsatt aktiva i skogsdebatten

Landshypotek engagerar sig för det svenska skogsbruket. Landshypotek lyfte under året problematiken runt avskogningsförordningen och taxonomin, som kan leda till dramatiska konsekvenser både för banken och de skogsägande kunderna. Samtidigt påvisar banken möjligheterna som den svenska skogen ger.

Ny klimatstrategi

Under förra året arbetade Landshypotek fram en ny klimatstrategi. Denna strategi är en plattform för det fortsatta arbetet med klimatfrågorna i bankens verksamhet. Jord- och skogsbruket sitter på många av lösningarna för klimatutmaningarna, samtidigt som det självklart även finns klimatutmaningar med verksamheterna på gårdarna. Klimatstrategin anger en riktning och formaliserar det arbete som sker på banken.