Landshypotek Bank undertecknar FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Landshypotek Bank skrev nyligen under FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet. Detta är det internationellt ledande ramverket som banker kan åta sig att rapportera till och agera i enlighet med. Syftet är att säkerställa att bankers strategier och rutiner överensstämmer med målsättningarna i FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalet.

Vi fick en pratstund med vår hållbarhetschef Martin Kihlberg som berättade lite mer om vad FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet kommer att innebära för Landshypoteks hållbarhetsarbete.

Vad innebär det att skriva under det här ramverket?

– Som ett första steg ska Landshypotek identifiera hur bankens utlåning till jord, skog och boende påverkar miljö, ekonomi och samhälle. Vi ska titta på båda sidorna av myntet – positiva och negativa aspekter. Utifrån den kartläggningen sätter vi sedan mål för hur verksamheten på ett bättre sätt kan bidra till hållbar utveckling.

Vad binder vi oss till?

– Vi åtar oss att årligen följa upp och rapportera hur banken arbetar för att minska verksamhetens negativa påverkan på omvärlden, och på motsvarande sätt främja det som är positivt. Vi kommer också att byta erfarenheter och kunskap med de andra banker som har undertecknat FN-principerna.

Varför gör vi det här?

– Vi är en bank med utlåning till sektorer med stor betydelse för hållbarhet och grön omställning – jord- och skogsbruk samt boende. Så för oss är det naturligt att vara en del av det här ramverket.

– Finanssektorn har en viktig roll att spela i omställningen till en mer hållbar värld, och FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet är det ledande ramverket på området. På ett mer konkret plan tror vi att det här kan vara ett bra verktyg för oss att utveckla vårt hållbarhetsarbete.

Vad kommer att förändras?

Vi kommer att ta in FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet som en integrerad del i vårt löpande hållbarhetsarbete. Och från och med 2024 kommer Landshypotek att publicera ett särskilt avsnitt i hållbarhetsredovisningen som beskriver hur bankens arbete med principer för ansvarsfull bankverksamhet fortskrider.

Vem påverkas?

Hela banken. Precis som Landshypoteks löpande hållbarhetsarbete idag omfattar hela vår verksamhet kommer arbetet med FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet att göra det.

Martin

Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank

Läs mer om bankens hållbarhetsarbete

Hållbarhet har på många sätt varit en självklarhet för oss på Landshypotek sedan 1836. För oss handlar hållbarhet om ett sätt att vara och att långsiktigt se till helheten, varje dag.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Läs bankens senaste rapport enligt FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet här.