Lantgård med omkringliggande åkermark

Lantbrukarna tacklar tuffa tider med en bred verktygslåda

I vårens Lantbrukspanel, som beskriver känslan hos och det ekonomiska läget bland 100-talet större lantbruksföretagare runt om i Sverige, är en klar majoritet fortsatt positiva kring sin roll som lantbrukare, men andelen har minskat. Det som oroar är framför allt dyrare insatsvaror, högre räntor och vädret. För att hålla kostnadsfokus arbetar man kontinuerligt med effektiviseringar, skjuter på investeringar och gör prioriteringar för att stärka både tillgången på produktionsmedel och finansiella reserver.

Lantbruksföretagarnas kostnader började stiga efter pandemin och accelererade sedan med Rysslands krig mot Ukraina. Med högre intäkter från produktionen och relativt goda skördar landade 2022 ändå ekonomiskt väl för många.

Under året har räntorna fortsatt att stiga och avsalupriserna sjunkit inom vissa produktionsgrenar. Så hur upplever lantbrukarna det ekonomiska läget just nu och vad har de för känsla runt sin roll som lantbrukare? Svaren redovisas i den senaste rapporten från Lantbrukspanelen – en sammanställning av ett 100-talet större lantbruksföretagares röster under våren 2023.

Av rapporten framgår bland annat att:

  • Två av tre lantbrukare i Lantbrukspanelen anser att ökade intäkter under 2022 nästan tillräckligt kompenserade för högre kostnader eller att man fick betalt med god marginal. En tredjedel säger sig i stället ha fått långt ifrån tillräcklig kompensation för ökade kostnader.
  • Drygt två av tre har upplevt den ekonomiska situationen som mycket eller ganska utmanande under våren. En tredjedel säger samtidigt att skillnaden inte är så stor från ett normalår, eller rent av är ganska god.
  • Stigande räntor och dyrare inköp och energi/drivmedel anser 6 av 10 ligga bakom de största ekonomiska utmaningarna det senaste halvåret. 4 av 10 svarar i stället väder och yttre omständigheter. Här är värt att notera att frågorna besvarades innan vårens torka.
  • Att känslan i rollen som lantbrukare är fortsatt god, men har försämrats. Den här gången svarar knappt 7 av 10 att den är ”positiv”. Det är lägsta andelen sedan våren 2018 och t.o.m. något lägre än hösten efter den stora torkan 2018.

Så hanterar lantbruksföretagarna osäkerheterna

Varannan i panelen hanterar det tuffa ekonomiska läget genom att genomföra effektiviseringar. Därefter listas att skjuta upp investeringar och att försöka bygga en större buffert som vanligt förekommande åtgärder. Det svarar drygt 4 av 10, respektive närmare 4 av 10.

Att många lantbruksföretagare nu arbetar än mer aktivt med sin ekonomi och gör allt för att effektivisera sin verksamhet bekräftas även av Stefan Malmström, affärschef för jord- och skogsutlåningen på Landshypotek Bank.

  – Av de många dialoger vi dagligen för med våra lantbrukskunder ser vi olika exempel på hur de utvecklar och stärker sina verksamheter. Märkbart är också att diskussioner om lönsamhet, säkertställande av tillgång till en buffert, resultat och budget sker allt tätare och att flera alternativa lösningar avvägs för att möta de risker som finns, säger Stefan Malmström.

Osäkerheten återspeglas också i svaren på frågan om hur framtiden ser ut för företagen. Av panelresultatet framgår ingen tydlig bild av hur man ser att företaget kommer att utvecklas framöver beroende på nuvarande situation.

  – Som lantbrukare är man relativt van vid att det går upp och ner – många vet att det sällan blir riktigt så dåligt som man är rädd för eller riktigt så bra som man hoppas. Med det sagt, är det i skrivande stund svårt att exakt veta hur de ekonomiska förutsättningarna som lantbrukarna nu har att hantera kommer att slå. Till det ska läggas hur vädret fortsatt blir och påverkar skördarna. Men att det redan är och kommer att bli tufft för många står klart.

Mer relaterat material:

Läget diskuterades även på Borgeby Fältdagar

I veckan fick dialogen kring läget möjlighet att fördjupas ytterligare och omfatta än fler under Borgeby Fältdagar där många inom de gröna näringarna möts. Här bjöd Landshypotek även på dagliga livesamtal utifrån vår kunskap om ekonomi, räntor och inflation så att du som lantbruksföretagare lättare kan göra en bedömning av hur utvecklingen på finansmarknaderna kan påverka dig och ditt företag. Och som alltid är du varmt välkommen att kontakta oss när du vill diskutera din verksamhets planer och ekonomi.