Porträtt av Camilla Burman som ler och tittar in i kameran

Långsiktig lönsamhet är avgörande för lantbruken

Camilla Burman som är projektansvarig på Jordbruksverket för regeringsuppdraget "Uppföljning och utvärdering av Livsmedelsstrategin" ser ett antal aktuella utmaningar för lantbrukssektorn. Hon pekar på att långsiktig lönsamhet är avgörande.

   – Om vi ser till primärproduktionen, lantbruken, så har det varit flera svåra utmaningar på senare år. Först torkan 2018, därefter pandemin med transportproblem och ökande priser på insatsvaror. Nu har vi kriget i Ukraina som fört med sig en ökad omvärldsoro, inflation och dessutom en lågkonjunktur som vi kanske bara sett början på. Dessutom finns farhågor om att vi går en ny torka till mötes.

Camilla Burman följer den svenska livsmedelsstrategin, som syftar till att stärka konkurrenskraften i livsmedelskedjan genom ökad produktion, produktivitetstillväxt och innovation. Målet i strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen ökar på ett hållbart sätt samtidigt som relevanta miljömål nås och sårbarheten minskar. Jordbruksverket gör analyser av data från företagen i livsmedelskedjan och det är inte entydigt hur utvecklingen går.

  – Det går åt lite olika håll i sektorn. En sak som vi ändå kan konstatera är att den diversifiering som många lantbrukare har i sin verksamhet minskar risken. Till exempel har vi sett att effekterna av torkan 2018 på företagens lönsamhet kunde mildras tack vare andra verksamheter.

Framåt ser Camilla Burman ett antal konkreta saker som avgörande för att Livsmedelsstrategin ska kunna uppfyllas. Hon berättar att lantbrukens situation har kommit i fokus på ett helt annat sätt än tidigare.

  – Livsmedelsfrågan har kommit upp på bordet, i dubbel bemärkelse. Men det innebär inte att allt nu löser sig automatiskt. Medvetenheten behöver öka om att det behövs lantbrukare och mark, vilket är grundläggande för att det överhuvudtaget ska bli någon matproduktion. Idag konkurrerar annan verksamhet ofta om marken. Det kan vara energiproduktion eller olika slags byggen. Här behöver jordbruksmarken få högre prioritet som just jordbruksmark.

Enligt vårens Lantbrukspanel är ökad efterfrågan på svenskproducerade varor den allra viktigaste politiska åtgärden.

  – Långsiktig lönsamhet är en avgörande faktor för lantbruken, utan lönsamhet kan företagen inte överleva eller investera i nya och mer hållbara produktionsmetoder. Vi behöver öka kunskapen om mervärdena i de svenska livsmedlen. Från myndighetshåll är det också viktigt att inte försvåra situationen. Lantbrukarna är på en tuff marknad och de kan inte ha sämre förutsättningar än i andra EU-länder. Då riskerar vi att de slås ut och då har vi ingen livsmedelsproduktion alls i landet.

Relaterade artiklar

Läs mer Stefan Malmström, affärschef jord och skog på Landshypotek Bank

Fler lantbruksföretagare försöker bygga reserver

Läs mer
Läs mer Lantbruk i vinterskrud

Fem tips för landsbygdsföretagare i ett högt räntelandskap

Läs mer
Läs mer

Medlemsporträttet: Möt äggproducenten som arbetar utifrån kretsloppstanken

Läs mer