Vd har ordet: Historiskt starka i en omtumlande tid

2022 var ett år vi alla kommer att minnas. Ett krig i vårt närområde och en omvärld i obalans, med dramatiska prisuppgångar inom flera områden, snabbt höjda räntor och en kraftigt stigande inflation. Landshypotek har fungerat väl även under dessa omvärldsförhållanden. 2022 var finansiellt bankens främsta år genom historien. Det säger Landshypotek Banks vd Per Lindblad i årsredovisningen som publicerades idag, fredag 17 mars. 

Världen genomgår en stor förändring. Vi står inför en omfattande global grön omställning. Vid årets början
kom vi ur en pandemi som påverkade hela världsekonomin – men väl där: då startade Ryssland ett krig i vårt
närområde. Förutom den mänskliga tragedin har kriget lett till skenade energipriser och vägen till ekonomisk
recession har påskyndats. Efter en lång tid med centrala stimulanser och extremt låga räntor ser vi nu att centralbankerna höjer styrräntorna stegvis, men i snabb takt. Dessa höjningar väntas fortsätta under 2023. Köpkraften faller tillbaka och vi står inför en rejäl utmaning i samhällsekonomin.

Vi på Landshypotek har orienterat oss väl i den omtumlande omvärlden. Vår affärsmodell med tydligt fokus på utlåning ger en trygghet för våra kunder, ägare och medarbetare. Vårt fokus ger stabilitet i både det dagliga arbetet och i utvecklingen av vår bank. Vi bygger en bättre bank för fler; med långsiktiga perspektiv och inte som en del av kvartalsekonomin.
Vi har under året fortsatt växa vår utlåning – till såväl jord- och skogsbrukare som villaägare. Under 2022 passerades en milstolpe med 100 miljarder kronor i samlad utlåning. Tillväxten var på hela 12 procent, där den totala utlåningen vid årsskiftet landade på närmare 106 miljarder kronor.

Inom jord och skog har vi växt snabbare än marknaden och därmed stärkt positionen ytterligare som den
ledande banken för jord- och skogsägare. På bolånemarknaden har vi haft den snabbaste tillväxten av
bolånebankerna på marknaden. Vi har därmed tagit ytterligare mark som ett konkurrenskraftigt alternativ för medvetna villaägare.

Det nya ränteläget gjorde det också möjligt att åter skapa värde för kunderna genom bankens sparerbjudande. Bankens inlåning har återupptäckts och under året växt med drygt 8 miljarder kronor, en tillväxt på över 50 procent där omkring 14 000 nya sparkunder har tillkommit. Vi är givetvis även mycket nöjda med rörelseresultatet på 548 (471) miljoner kronor. Ytterligare en milstolpe passerades under året när räntenettot passerade 1 miljard kronor.

Landshypotek har de senaste åren, genom ett systematiskt arbete, vänt på stenar och utvecklats inom område för område;  i allt från kundmöte och marknadsföring till regelverksimplementeringar.

Det finansiella resultatet är en följd av såväl ett dagligt som ett strategiskt medvetet arbete, som gjort att vi
idag är en tryggare och bättre bank, och en bank för fler. Genom en successiv digitalisering och tillväxt har vi vänt oss till fler kundgrupper. Vi kommer fortsätta att investera för att ytterligare förbättra för våra kunder och stärka vår lönsamhet. Vår ambition är att fortsätta vara den ledande banken för produktionslantbrukare, men samtidigt vara ännu bättre på marknaden för alla som äger och lever sin vardag på en jord- och skogsbruksfastighet. Vi vill även vara det medvetna valet för allt fler bolånekunder i villa. Genom vårt inträde – och andra banker som utmanar – har bolånemarknaden förändrats med allt större konkurrens. För kunden har det gett fler valmöjligheter, lägre pris, enklare digitala kundmöten och ökad transparens i prissättningen.

Även för våra kunder i de gröna näringarna var 2022 utmanande. Kostnaderna började öka redan hösten
2021. Men den kreativitet och följsamhet som uppvisats av våra kunder har varit imponerande. Med stöd av
ökande avsalupriser kan 2022 därför summeras som ett bra år för många företag inom de gröna näringarna.
Risknivån i kundernas verksamhet ökar dock. Med ökat rörelsekapitalbehov blir känsligheten större, vilket på
längre sikt kan påverka viljan att investera. Vi ser även att marknadstillväxten i utlåningen till jord- och skogsfastigheter har mattats av.

2023 kommer medföra fortsatt hög inflation och ett ränteläge som är högre än det som vi vant oss vid. Detta
kommer att innebära fortsatta utmaningar men även möjligheter, både för oss och våra kunder.

Vi ser att intresset för inhemsk produktion av livsmedel har ökat. Det finns ett stort intresse för skogsråvara, som dessutom enligt vår uppfattning förväntas öka ytterligare mot bakgrund av den gröna omställningen som krävs i samhället. De gröna näringarna kan således förväntas stärkas över tid. Det är viktigt för Landshypotek.

Just nu, vid inledningen av 2023, är utlåningsmarknaden för bolån avvaktande. Många undrar vad som är en bra ränta. Med ökade räntekostnader tror vi att fler bolåne- och sparkunder komma att söka sig efter alternativ som Landshypotek. Vår strategi ligger fast, trots en snabbt förändrad omvärld. Vi siktar mot en fortsatt tillväxt även 2023, även om vi är ödmjuka inför att det kommer att bli ett utmanande år. Tillväxtplanerna kvarstår då vi håller oss till vår grund: bottenlån till jord- och skogsbruksfastigheter och
villor. Vi ser bottenlånet som den starkaste produkten i en bankrelation och det som på allvar möjliggör ett tryggt, initiativrikt och rikare liv på gårdar och i hus i hela landet. Nischen och affärsmodellen har visat sig stark för att kunna möta kundbehov både över tid och vid olika former av samhällsutmaningar.

Vi har en trygg ägare och en cirkulär affärsmodell. Cirka en tredjedel av Landshypoteks egna kapital består av insatser från medlemmarna. Under det senaste decenniet har insatserna från våra medlemmar fördubblats och uppgick vid årets slut till omkring två miljarder kronor, vilket är en stark bekräftelse på det stora förtroendet för bankens verksamhet. Bankstyrelsen beslutade att från årets starka resultat lämna ett koncernbidrag till ägarföreningen på 197 miljoner kronor. Föreningsstyrelsen har föreslagit en utdelning på 180 miljoner kronor (157 mnkr). Det är det största koncernbidraget i Landshypoteks historia och motsvarar en avkastning på medlemsinsatsen på 9 procent. Nu väntar regionmöten där bankföreträdare och
föreningsstyrelsen möter medlemmarna. Utdelningen beslutas sedan på stämman 20 april.

Vi fortsätter vår utveckling. Kundmötena har förbättrats och blivit fler. Marknadsnärvaron blir tydligare. Vi
siktar på att bli en ännu bättre bank för fler jord- och skogsbrukskunder och en än starkare bolånebank,
bland annat med utvecklad digitalisering. Vi fortsätter att investera för framtiden och successivt blir vi också fler  medarbetare som bidrar i den utvecklingsanda som finns på Landshypotek. Vi bygger vår bank med långsiktighet och ansvar för kunderna och våra ägare. Det är det som hela vår tillväxtresa handlar om, att bygga en långsiktigt hållbar och bra bank.

Utmaningen i en osäker tid är att orka driva den nödvändiga utvecklingen. Men vi är trygga i vår affär och affärsmodell. Bankens finansiella ställning är robust och vi har en hög ambition, hos såväl förtroendevalda som medarbetare, i det ständiga arbetet för att bli ännu bättre på marknaden och för våra kunder.

Per Lindblad
Vd

Vd har ordet ingår i Landshypotek Banks Årsredovisning 2022 (pdf)